KPI ปี 2554 ข้อ 6.1

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ครบถ้วน
1 ประเด็น

ครบถ้วน
2 ประเด็น

ครบถ้วน
3 ประเด็น

ครบถ้วน
4 ประเด็น

ครบถ้วน
5 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

[√]  1. มีแผนหรือโครงการเพื่อรวบรวม ชี้แหล่งให้บริการข้อมูลท้องถิ่น หรือ อนุรักษ์เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย

โดย งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สวท.จัดทำแผนงานเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งในการสืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

[√] 2. มีการดำเนินการตามแผนหรือโครงการในข้อ 1 ครบถ้วน

โดย งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สวท. ดำเนินการตามแผนงานในข้อ 1 ครบถ้วน  จำนวน 1 โครงการ คือ จัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “สืบสานการแทงหยวก” ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

[√] 3. มีระบบการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการจัดทำวีดิทัศน์เรื่อง “สืบสารการแทงหยวก” ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อบันทึกเรื่องราวและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านการแทงหยวก และจัดเก็บอยู่ในรูปของฐานข้อมูลวิดีทัศน์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “สืบสารการแทงหยวก” เป็นสารสนเทศพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

[√] 4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย

โดย งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สวท. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านทางระบบสารสนเทศวีดีโอสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

[-] 5. มีการประเมินผลการดำเนินการและปรับปรุงเพื่อพัฒนา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า
เป้าหมาย
(ประเด็น)
4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[ ] [ ] [√ ]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 4 4

รายการหลักฐาน

1. มีแผนหรือโครงการเพื่อรวบรวม ชี้แหล่งให้บริการข้อมูลท้องถิ่น หรือ อนุรักษ์เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย

สวท.6.1-1-1 โครงการจัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “สืบสานการแทงหยวก” ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

2. มีการดำเนินการตามแผนหรือโครงการในข้อ 1 ครบถ้วน

สวท.6.1-2-2 วิดีทัศน์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “สืบสานการแทงหยวก”

3.  มีระบบการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

สวท.6.1-3-3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวท.6.1-3-4 ระบบวิดีโอสื่อการสอน Multi Media

4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย

สวท.6.1-4-5 วิดีทัศน์ศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “สืบสานการแทงหยวก”

จุดแข็ง

1. งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และบุคลกรในการปฎิบัติงาน

2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชน

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาไทย

2. วางแผนนโยบายในการทำโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภาระด้านวิชาการให้ชัดเจน

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รอง ผอ.สวท.ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. ควรมีการทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

2555