KPI ปี 2554 ข้อ 5.1

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า 3 กิจกรรม/โครงการ 3 กิจกรรม/โครงการ 4 กิจกรรม/โครงการ 5 กิจกรรม/โครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 6 กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงาน

งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการกิจกรรมผลิตสื่ออิเล็กทรอนิก แบบ Video On Demand ขึ้น เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 7 รายการ  ผู้อำนวยการสำนักให้ความร่วมมือเป็นกรรมการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน  8 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 15 กิจกรรม

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(กิจกรรม)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
3 N/A N/A N/A N/A 15

กิจกรรม

5

รายการหลักฐาน

สวท.5.1-1  เอกสารเชิญร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage) ขนาด 70 TBของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุ์พืช

สวท.5.1-2 เอกสารประชุมคณะกรรมการตรวจพิจารณาการวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สวท.5.1-3 เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการแปลและล่าม : สภาและศูนย์ข้อมูลพหุภาษาสำหรับความเป็นมืออาชีพ

สวท.5.1-4 เอกสารเข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก)

สวท.5.1-5 เอกสารขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สวท.5.1-6 เอกสารขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโปรแกรมเพื่อประกอบการทำปัญหาพิเศษ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สวท.5.1-7 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

สวท.5.1-8  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สวท.5.1-9 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

สวท.5.1-10 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

สวท.5.1-11 วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 3

สวท.5.1-12 วิชาจักรอุตสาหกรรมใช้ง่าย รายได้ดี

สวท.5.1-13 วิชาแบบตัดเสื้อชาย

สวท.5.1-14 วิชาอาหารจ่านด่วนเพื่อสุขภาพ 8

สวท.5.1-15 วิชาศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 6

สวท.5.1-16 วิชาการจัดดอกไม้เพื่อการค้า

สวท.5.1-17 วิชาการทำแบบตัด 1

จุดแข็ง

 1. บุคลากรมีศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้มีความสมัครใจในการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคม
 4. มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล Video On Demand ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมให้มากขึ้น
 2. จัดสรรอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demandที่ผลิตขึ้นอย่างเพียงพอ
 3. ควรมีการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นได้ทราบ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา แก่อาจารย์หน่วยงานต่างๆ
 2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบการผลิตสื่อให้มีมาตรฐาน
 3. ส่งเสริมให้มีการประเมินผลคุณภาพสื่อที่ผลิตขึ้นในแต่ละรายการ
– ผู้อำนวยการ สวท.

– รอง ผอ.สวท.ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

– หน .สอ.

– งานบริหารทั่วไป

2555
แผนสนับสนุน

 1. สนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อเพื่อชุมชนและสังคม
 2. สนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 3. สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน และให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมัยและเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
 4. สนับสนุนการพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพสื่อ ให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
2555