KPI ปี 2554 ข้อ 5.1-หส

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า 3 กิจกรรม/โครงการ 3 กิจกรรม/โครงการ 4 กิจกรรม/โครงการ 5 กิจกรรม/โครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 6 กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความร่วมมือเพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 5รายการ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(กิจกรรม)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
3 N/A N/A N/A N/A 8
โครงการ
5

รายการหลักฐาน

สวท.5.1-1  เอกสารเชิญร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage) ขนาด 70 TBของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุ์พืช

สวท.5.1-2 เอกสารประชุมคณะกรรมการตรวจพิจารณาการวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สวท.5.1-3 เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการแปลและล่าม : สภาและศูนย์ข้อมูลพหุภาษาสำหรับความเป็นมืออาชีพ

สวท.5.1-4 เอกสารเข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก)

สวท.5.1-5 เอกสารขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สวท.5.1-6 เอกสารขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโปรแกรมเพื่อประกอบการทำปัญหาพิเศษ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สวท.5.1-7 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

สวท.5.1-8  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จุดแข็ง

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมให้มากขึ้น
  2. เผยแพร่ให้สื่อได้รับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ทราบได้หลาย ๆ ทาง

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเชี่ยวชาญงานด้านวิจัย
– ผอ.สวท.

– หน.สอ.

– งานบริหารทั่วไป

2555
แผนสนับสนุน

  1. เพิ่มงบประมาณในการให้บริการชุมชนและและหน่วยงานภายนอก
  2. สนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการเผยแพร่
2555