KPI ปี 2554 ข้อ 4.9

ต้วบ่งชี้ที่ 4.9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ :

ผลการดำเนินงาน

จำนวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมดในปีที่ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ระดับ

1.00-1.50

ระดับ

1.51-2.50

ระดับ

2.51-3.50

ระดับ

3.51-4.50

ระดับ

4.51-5.00

ผลการดำเนินงาน

ระดับความพึงพอใจการจัดโครงการฝึกอบรมด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดปี 2554 จากทั้งหมด 3 โครงการ แต่ละโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน มีผู้ประเมินผลการอบรม 30 คน จากผู้เข้ารวมการอบรม 30 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระดับ 4.47

2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร  การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab มีผู้ประเมินผลการอบรม 30 คน จากผู้เข้ารวมการอบรม 30 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระดับ 4.20

3. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point มีผู้ประเมินผลการอบรม 30 คน จากผู้เข้ารวมการอบรม 30 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระดับ 4.37

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกโครงการ ระดับ 13.04
ตัวหาร จำนวนโครงการทั้งหมดในปี 2554 โครงการ 3
ผล ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนน 4.34
เป้าหมาย ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนน 4

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(คะแนน)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 4.34 4

รายการหลักฐาน

สวท.4.9-1-1  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน

สวท.4.9-1-2  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร  การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab

สวท.4.9-1-3  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point

สวท.4.9-1-4  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน

สวท.4.9-1-5  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร  การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab

สวท.4.9-1-6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point

จุดแข็ง

  1. ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  มีค่าเป็นที่น่าพอใจ
  2. มีระบบการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  แบบออนไลน์ จึงลดต้นทุนในการจัดทำแบบประเมินผลการฝึกอบรม
  3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ปรับปรุงห้องอบรมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ประกอบการอบรมที่พร้อมมากยิ่งขึ้น
  2. จัดสรรห้องสำหรับรับประทานของว่างและอาหารอย่างเหมาะสม
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  2. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน
– ผอ. สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

  1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องอบรมและห้องรับประทานอาหาร ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน
  2. สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมให้เหมาะสมและมีมาตรฐาน
2555