KPI ปี 2554 ข้อ 4.7

ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 50 ตอน 51 – 60 ตอน 61 – 70 ตอน 71 – 80 ตอน 81 ตอนขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีการศึกษา 2551 ทั้งหมด 18 วิชา 187 ตอน

1. ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 11 รายวิชา

2. ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 7 รายวิชา

โดยจดในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สิทธิ์ยินยอมจากอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ตอน)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
80 N/A N/A N/A N/A 187 5

รายการหลักฐาน

สวท.4.7-1-1  หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โสตทัศนวัสดุ ปีการศึกษา 2554

สวท.4.7-1-2 รายวิชาและชื่อตอนที่ใช้ในการจดลิขสิทธิ์ ภาคการเรียนที่ 1

สวท.4.7-1-3 รายวิชาและชื่อตอนที่ใช้ในการจดลิขสิทธิ์ ภาคการเรียนที่ 2

จุดแข็ง

  1. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาอย่างต่อเนื่อง
  2. กระบวนการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างเรียบร้อย

จุดที่ควรพัฒน

  1. เร่งรัดการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันเวลาในการเผยแพร่
  2. อบรมพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ผลงานที่ผลิตขึ้นจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
– ผอ. สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

  1. สนับสนุนกระบวนการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความสะดวก มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ความรู้
  2. สนับสนุนโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2555