KPI ปี 2554 ข้อ 4.2

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 10 วิชา 11 – 13 วิชา 14 – 16 วิชา 17 – 19 วิชา 20 วิชาขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ และนำขึ้นสู่เว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่าง มิถุนายน 2554 – พฤษภคม 2555 มีจำนวน 58 รายวิชา โดยตามคณะต่างๆ ได้แก่

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จำนวน 7 รายวิชา

2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 15 รายวิชา

3. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 รายวิชา

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา

5. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา

6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา

7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 23 รายวิชา

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 3 รายวิชา

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 2 รายวิชา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(วิชา)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[ ] [ ] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
15 N/A N/A N/A N/A 58 วิชา 5

รายการหลักฐาน

สวท.4.2-1-1  รายงานสรุปจำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์

สวท.4.2-1-2  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

สวท.4.2-1-3  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สวท.4.2-1-4  คณะบริหารธุรกิจ

สวท.4.2-1-5  คณะวิศวกรรมศาสตร์

สวท.4.2-1-6  คณะศิลปศาสตร์

สวท.4.2-1-7  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สวท.4.2-1-8  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวท.4.2-1-9  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สวท.4.2-1-10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

จุดแข็ง

 1. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning และดูแลการใช้งานระบบ e-Learning
 2. มีบุคลากรที่สามารถให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning แก่อาจารย์ได้
 3. มีเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย โดยมีคู่มือและวิดีโอสาธิตการใช้งาน

จุดที่ควรพัฒนา

 1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานระบบ e-Learning ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน
 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning
 3. ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลระบบจัดการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัย
 4. ควรมีการจัดอบรมด้านวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน e-Learning และการจัดการศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากรเพิ่มเติม
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning
 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน e-Learning
– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

 1. มีแผนสนับสนุนให้แต่ละคณะจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning
 2. สนับสนุนการจัดอบรมวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากร
 3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรอุปกรณ์ และสถานที่ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ
 4. สนับสนุนการจัดโครงการอบรมให้ความรู้อาจารย์เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning
 5. สนับสนุนการจัดสรรเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่าย ในการดูแลระบบ e–Learning
2555