KPI ปี 2554 ข้อ 2.5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ครบถ้วน 1 ประเด็น
ครบถ้วน 2 ประเด็น
ครบถ้วน 3 ประเด็น
ครบถ้วน 4 ประเด็น
ครบถ้วน 5 ประเด็น
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
ผลการดำเนินงาน
[√] 1. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงิน ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
โดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้รับความร่วมมือจากสำนักทะเบียนนักศึกษาส่งข้อมูลให้ 2 ครั้งคือในเดือนกรกฎาคม 2554 และเดือนธันวาคม 2554 ข้อมูลบุคลากรได้รับความร่วมมือจาก กองบริหารงานบุคคล ข้อมูลการเงินได้รับความร่วมมือจาก กองคลัง เมื่อได้รับข้อมูลแล้วงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลให้ตรงตามมาตรฐานกลาง แล้วส่งให้ สกอ.ภายในกำหนดเวลา
[√] 2. มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
โดยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จะใช้โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน นอกจากนั้นยังตรวจสอบด้วยตนเองแบบ Manual เพื่อความมั่นใจ ส่งให้ สกอ. สกอ.จะมีโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งและรายงานผลการตรวจให้มหาวิทยาลัยทราบ
[√] 3. มีการเผยแพร่รายงานข้อมูล พร้อมรายชื่อคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ สวท.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบจัดทำข้อมูลประกอบด้วย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล มีสำนักวิทยบริการฯ เป็นเลขานุการคณะทำงาน
[√] 4. มีการนำข้อมูลและสารสนเทศเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
โดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้จัดทำเว็ปไวต์เผยแพร่ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงิน บนหน้าเว็ปไซต์ มทร.พระนคร
[√] 5. มีระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
โดยนักศึกษาและบัณฑิตสามารถเข้ามาให้ข้อมูลสถานะการทำงานการศึกษาต่อ ผู้จ้างหรือหัวหน้าสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิต เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากกองพัฒนานักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบข้อมูล และการนำเสนอรายงาน ผู้บริหารสามารถเข้ามาดูผลการประเมิน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมายังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)
4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย.54-31 มค.55)
12 เดือน
(1 มิย.54-31 พค.55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม.53
(1 ตค.53-30 กย.54)
6 เดือน งปม.54
(1 ตค.54-31 มีค.55)
9 เดือน งปม.54
(1 ตค.54-31 พค.55)
[ ] [ ] [√]
ผล
คะแนน
ผล
คะแนน
ผล
คะแนน
ต่ำกว่าเป้าหมาย
เท่ากับเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
4
3 3 4 4 5 5
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)
จุดแข็ง
  1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาโปรแกรม
  2. มีการประสานงานที่ดีในระดับผู้ปฏิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาบุคลากรของ สสท.ให้มีศักยภาพมากขึ้น
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1.ส่งเสริมบุคลากรของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศอาเซียนที่ทันสมัย
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.ทส.
– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555
แผนสนับสนุน

1.สนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาด้านภาษา และเทคโนโลยีในประเทศอาเซียนที่ทันสมัย
2555