KPI ปี 2554 ข้อ 2.3

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภายนอก

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน 1 ประเด็น ครบถ้วน 2 ประเด็น ครบถ้วน 3 ประเด็น ครบถ้วน 4 ประเด็น ครบถ้วน 5 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

[√] 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเกตเวย์ (Gateway) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย

โดย มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเกตเวย์ (Gateway) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย

[√] 2. มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่เชื่อมต่อกับภายนอก โดยแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภายนอกที่เป็นปัจจุบัน

โดย มีการพัฒนาระบบที่ใช้ในการแสดงแผนผังระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับภายนอกรวมทั้งแสดงปริมาณการใช้งาน (Traffic ) ของระบบเครือข่ายที่เข้า-ออก

[√] 3. มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภายนอก โดยแยกเป็นExternal Zone คือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายภายนอกอย่างชัดเจน

โดย มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ในการแบ่งพื้นที่ Excternal Zone ออกจากระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัย

[√] 4. มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound และ Outbound)

โดย มีอุปกรณ์จัดการช่องสัญญาณ Allot Bandwidth Shaper และระบบควบคุมปริมาณการใช้งานเครือข่าย NetXplorer ที่ใช้ในการควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายให้เป็นไปตามความเหมาะสม

[√] 5. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ที่เชื่อมต่อกับภายนอก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound และ Outbound)

โดย  มีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายรวมทั้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)

4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม.53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม.54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม.54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[ ] [√] [ ]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
5 n/a n/a n/a n/a 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเกตเวย์ (Gateway) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย

สวท.2.3-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร (พ.ศ. 2554-2557)

สวท. 2.3-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550-2554)

2.มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่เชื่อมต่อกับภายนอก โดยแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภายนอกที่เป็นปัจจุบัน

สวท.2.3-2-3 การเชื่อมต่อเครือข่าย RMUTP Net ที่เชื่อมต่อกับภายนอก

3.มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภายนอก โดยแยกเป็น External Zone คือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายภายนอกอย่างชัดเจน

สวท.2.3-3-4 แผนผังการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภายนอก

สวท.2.3-3-5 แสดงระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภายนอก

4.มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound และ Outbound)

สวท.2.3-4-6 แสดงระบบบริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก เครือข่าย RMUTP Net

5.มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ที่เชื่อมต่อกับภายนอก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound และ Outbound)

สวท.2.3-5-7 แสดงระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ที่เชื่อมต่อกับภายนอก

จุดแข็ง

 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557 แสดงแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน
 2. มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound และ Outbound)
 3. มีการแยกเครือข่ายเป็น Internal และ External Zone อย่างชัดเจน
 4. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring)
 5. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการบริหาร Network

จุดที่ควรพัฒนา

 1. เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
 2. ฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-Management Infrastructure)
 2. แผนพัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture)
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

2555
แผนพัฒนา

 1. แผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)
 2. แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification)
2555