KPI ปี 2554 ข้อ 2.2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน 1 ประเด็น ครบถ้วน 2 ประเด็น ครบถ้วน 3 ประเด็น ครบถ้วน 4 ประเด็น ครบถ้วน 5 ประเด็น
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
ผลการดำเนินงาน
[√] 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
โดย มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
[√] 2. มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน
โดย มีการสร้างแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์โชติเวช ศูนย์พระนครเหนือ
[√] 3. มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดย มีการใช้งานระบบไฟร์วอลล์เพื่อทำการแบ่งโซนของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
[√] 4. มีเจ้าหน้าที่ หรือช่างเทคนิค หรือวิศวกร ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
โดย มีการประชุมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
[√] 5. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายในมหาวิทยาลัย
โดย มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง ซึ่งสามารถ Monitoring และ Notification ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งหมดได้
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย
(ประเด็น)
4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย.54-31 มค.55)
12 เดือน
(1 มิย.54-31 พค.55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม.53
(1 ตค.53-30 กย.54)
6 เดือน งปม.54
(1 ตค.54-31 มีค.55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[ ] [√] [ ]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5 n/a n/a n/a n/a 5 5
รายการหลักฐาน
1.มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557
2.มีแผนผังแสดงระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน
3.มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยแยกเป็น ZONE อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
4.มีเจ้าหน้าที่และวิศวกร ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง
5.มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายในมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง
 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557
 2. แสดงแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการบริหาร Network
 3. มีอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
 1. ควรมีการทบทวนปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554-2557) ทุกรอบปี
 2. พัฒนาบุคลากรในด้าน Network อย่างต่อเนื่องและตรงสายงาน
 3. พัฒนาแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
 2. เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-Management Infrastructure)
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
– งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ปี 2555
แผนพัฒนา

 1. แผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)
 2. แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification)
ปี 2555