KPI ปี 2554 ข้อ 2.10

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ระดับความสำเร็จของความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (ให้คะแนนตาม ระดับ ที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน1 ประเด็น ครบถ้วน2 ประเด็น ครบถ้วน3 ประเด็น ครบถ้วน4 ประเด็น ครบถ้วน5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√]   1. มีการแต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (CSO: Chief Security Officer)

โดย จัดให้มีวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ และแต่งตั้ง นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (CSO: Chief Security Officer)

[√]   2. มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ

โดย มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ จัดให้มีวาระการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย

[√]   3. มีการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2550

โดย มีอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2550

[√]   4. มีระบบสำรองและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน (Backup and Recovery)

โดย มีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน

[√]   5. มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

โดย มีสัญญาการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายปี 2554

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
4 n/a n/a n/a n/a 5 5

รายการหลักฐาน

1.มีการแต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (CSO: Chief Security Officer)

สวท. 2.10-1-1 หนังสือแต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (CSO: Chief Security Officer)

สวท. 2.10-1-2 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ

2.มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ

สวท. 2.10-2-3 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3.มีการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2550

สวท. 2.10-3-4  การเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550

4.มีระบบสำรองและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน (Backup and Recovery)

สวท. 2.10-4-5  Backup Server Diagram

สวท. 2.10-4-6  ระบบสำรองและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน (Backup and Recovery)

5.มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

สวท. 2.10-5-7  Microsoft Volume Licensing 2011

สวท. 2.10-5-8  สัญญาการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย ปี 2554 และตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะอุปกรณ์

จุดแข็ง

 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557 แสดงแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน
 2. มีการแต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (CSO: Chief Security Officer)
 3. มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ
 4. มีการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2550
 5. มีระบบสำรองและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน (Backup and Recovery)
 6. มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

จุดที่ควรพัฒนา

 1. สถานที่จัดเก็บระบบสำรองข้อมูลควรอยู่ห่างจาก Data Center ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร
 2. ระบบควบคุมความเย็นและปรับอากาศ
 3. ระบบควบคุมอัคคีภัย
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-Management Infrastructure)
 2. แผนพัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture)
 3. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)

– ผอ.สวท.

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

2555
แผนพัฒนา

 1. แผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)
 2. แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification)
2555