KPI ปี 2553 ข้อ 8.1

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[ √ ]     มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

[ √ ]     มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

[ √ ]     มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

[ √ ]     มีการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

[ √ ]     มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

 1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯ  ได้มีการหารือหรือประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไว้ว่าจะเป็นคน อาคาร สถานที่ หรือวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้องการในการขอความอนุเคราะห์  รวมถึงงานเครือข่ายฯ และสำนักงานผู้อำนวยการ สวท.ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีที่หน่วยงานอื่นขอใช้ห้อง
 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขึ้น เพื่อเป็นข้อตกลงและแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
 3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภายในสถาบัน ทั้งเรื่องบุคลากร อาคารสถานที่, วัสดุและอุปกรณ์ มีทั้งหมด 8  โครงการ คือ (1) งานเกษียณอายุราชการ (2) งานปฐมนิเทศนักศึกษา (3) งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  (4) ถ่ายภาพบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา (5) โครงการยืมครุภัณฑ์ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (6) จัดสถานที่ในการบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช (7) งานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่1 (8) โครงการราชมงคลพระนครร่วมใจถวายพระพร สืบสานนาฏศิลป์ไทยเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”
 4. ดำเนินการจัดทำแผนใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายนอกสถาบัน จำนวน 3 โครงการ คือ (1) โครงการถ่ายทำเทปโทรทัศน์งานอรุณเบิกฟ้า เหนือลำน้ำมูล คนดีศรีละทาย จ.ศรีสะเกษ (2) งานการประชุมทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานการแปลและล่าม : สภาและศูนย์ข้อมูลพหุภาษาสำหรับความเป็นอาชีพ” (3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 22”
 5. ผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น คือ (1) การใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยคสูงสุด (2) ประหยัดงบประมาณ พลังงานและระบบสาธารณูปโภค  (3) เป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น (4) ฝึกการทำงานเป็นทีมและจิตอาสา (5) ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ (6) เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานในหน่วยงาน  สวท.มีการประเมินความพึงพอใจการใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ]

[]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

3

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

รายการหลักฐาน

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯ และงานเครือข่ายร่วมกับสำนักงานผู้อำนวยการ ได้มีการหารือหรือประชุมกับหน่วยงานต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไว้ว่าจะเป็นคน อาคาร สถานที่ หรือวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

สวท.8.1-1-1 หนังสือขอเชิญประชุม

สวท.8.1-1-2 รายงานการประชุมงานเครือข่ายร่วมกับสำนักงานผู้อำนวยการ

สวท.8.1-1-3 ภาพการประชุมงานเครือข่ายร่วมกับสำนักงานผู้อำนวยการ

สวท.8.1-1-4 รายงานการประชุมการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขึ้น เพื่อเป็นข้อตกลงและแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

สวท.8.1-2-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดการศึกษาทางไกล

สวท.8.1-2-6 ระเบียบสำหรับการเข้าใช้ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.8.1-2-7 ข้อตกลง แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ร่วมกัน

3. ดำเนินการจัดทำแผนใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภายในสถาบัน ทั้งเรื่องบุคลากร อาคารสถานที่, วัสดุและอุปกรณ์ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯ

สวท.8.1-3-8 งานเกษียณอายุราชการ, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-9 งานปฐมนิเทศนักศึกษา, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-10 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-11 ถ่ายภาพบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-12 โครงการยืมครุภัณฑ์ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สวท.8.1-3-13 จัดสถานที่ในการบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-14 งานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่1, ภาพประกอบ

สวท.8.1-3-15 โครงการราชมงคลพระนครร่วมใจถวายพระพร สืบสานนาฏศิลป์ไทยเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”

สวท.8.1-3-16 หลักฐานบันทึกขอใข้ห้องศูนย์การเรียนรู้

สวท.8.1-3-17 แผนการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ปีการศึกษา 2553

สวท.8.1-3-18  แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

สวท.8.1-3-19 โครงการยืมครุภัณฑ์ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สวท.8.1-3-20 งานเสวนาเรื่อง วัฒนธรรมสร้างความเป็นหนึ่ง

4. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

สวท.8.1-4-21 โครงการถ่ายทำเทปโทรทัศน์งานอรุณเบิกฟ้า เหนือลำน้ำมูล คนดีศรีละทาย จ.ศรีสะเกษ, ภาพประกอบ

สวท.8.1-4-22 งานการประชุมทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานการแปลและล่าม : สภาและศูนย์ข้อมูลพหุภาษาสำหรับความเป็นอาชีพ”, ภาพประกอบ

สวท.8.1-4-23 ประชุมเชิงปฎิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 22”, ภาพประกอบ

สวท.8.1-4-24  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 23 (WUNCA)

สวท.8.1-4-25 วีดิทัศน์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สวท.8.1-4-26 ขอความอนุเคราะห์จัดถ่ายทำวีดิทัศน์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สวท.8.1-4-27 แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

5. ผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

สวท.8.1-5-28 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ศูนย์การเรียรู้ด้วยตนเอง

สวท.8.1-5-29 หนังสือขอขอบคุณ

สวท.8.1-5-30 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน : ฐานข้อมูล ThaiLIS สกอ.

สวท.8.1-5-31 ผลการใช้ทรัพยากรระบบ Web Hosting ปีการศึกษา 2553

จุดแข็ง

 1. มีอุปกรณ์ที่สำคัญและบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้
 2. อุปกรณ์มีความพร้อมและทันสมัย
 3. บุคลากรให้ความร่วมมือ และเกิดความสัมพันธ์ภายในองค์กร

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์บางส่วน
 2. ผู้ใช้บริการต้องมีความรู้ ความสามารถในอุปกรณ์เหล่านั้น
 3. ต้องมีกฎเกณฑ์และการควบคุมให้ถูกต้อง
 4. บุคลากรต้องร่วมกันรับผิดชอบทรัพยากรเหล่านั้นเสมือนเป็นเจ้าของ
 5. อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดกำลังคนและงบประมาณได้ดี
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

 1. ส่งเสริมการจัดเตรียมระบบอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและทันสมัย
 2. ส่งเสริมให้มีการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
 3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
 4. ติดตามผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
– ผู้อำนวยการ สวท.- รอง ผอ.วน.- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– สำนักงานผู้อำนวยการ

– งานเครือข่ายและการสื่อสาร- รอง ผอ.คส.

– ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– รอง ผอ.ทส.

– ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2554

แผนสนับสนุน

 1. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์  ให้มีความพร้อมและทันสมัย
 2. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์
 3. จัดทำแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์
 4. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.