KPI ปี 2553 ข้อ 7.7

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

          [-]      มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

          [√]     มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

          [√]     มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

          [-]      มีการประเมินผลการดำเนินงาน

          [-]      มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

  

ผลการดำเนินงาน 

          2. มีการแต่งตั้งบุคลากรขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบด้านงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน

          3. ภายในหน่วยงานมีกล้องวงจรปิดเปิดตลอด 24 ชั่วโมง, มีระบบสาธารณูปโภค, มีระบบไฟฟ้า มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

 

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[]

[]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

2

N/A

N/A

N/A

N/A

2 ข้อ

2

                     

 

รายการหลักฐาน  

2. มีการแต่งตั้งบุคลากรขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบด้านงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน

          สวท.7.7-2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

3. ภายในหน่วยงานมีกล้องวงจรปิดเปิดตลอด 24 ชั่วโมง, มีระบบไฟฟ้า มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ตามที่กฎหมายกำหนด

          สวท.7.7-3-2 ระบบกล้องวงจรปิด

          สวท.7.7-3-3 ระบบไฟฟ้า

          สวท.7.7-3-4 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร

          สวท.7.7-3-5 ระบบรักษาความปลอดภัย

จุดแข็ง 

          1. ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดอย่างทั่วถึง

          2. มีระบบสาธารณูปโภคไว้บริการอย่างทั่วถึง

จุดที่ควรพัฒนา 

          1. ควรมีการจัดการด้านการแยกขยะ

          2. ติดตั้งถังดับเพลิงและตรวจเช็คให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม   

1. ส่งเสริมและรณรงค์การแยกและจัดการขยะ

2. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2554

แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนการจัดงบประมาณสำหรับอุปกรณ์แยกและจัดการขยะ

2. สนับสนุนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิง  ให้อยู่ในสถานที่เหมาะสม

3. สนับสนุนให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ถังดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ  ให้สามารถให้งานได้ทันต่อเหตุการณ์

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.