KPI ปี 2553 ข้อ 7.7 สวท.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]    มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[√]    มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[√]    มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[√]    มีการประเมินผลการดำเนินงาน

[√]    มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

1. สวท.มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโนบาย  และดูแลรับผิดชอบ

3. มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน

4. มีการประเมินความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนมัย และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน

5. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการดำเนินงาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

2

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

รายการหลักฐาน

1.  มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-1-1  นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-1-2 นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

2.มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-2-3  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบงานด้านรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-2-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม งานผลิตสื่อฯ

3. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-3-5  ภาพถ่ายระบบกล้องวงจรปิด

สวท.7.7-3-6 ระบบกล้องวงจรปิด

สวท.7.7-3-7 ระบบไฟฟ้า

สวท.7.7-3-8 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร

สวท.7.7-3-9 ระบบรักษาความปลอดภัย

สวท.7.7-3-10  ภาพถ่ายถังดับเพลิง

สวท.7.7.3-11 ระบบกล้องวงจรปิดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.7.7-3-12 ระบบไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฉุกเฉินศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.7.7-3-13 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.7.7-3-14  ภาพถ่ายระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

สวท.7.7-3-15  ภาพถ่ายการทำความสะอาดอาคาร

สวท.7.7-3-16 บันทึกแจ้งการตรวจสุขภาพ

สวท.7.7-3-17  ภาพถ่ายบริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ

สวท.7.7-3-18  แบบสำรวจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

สวท.7.7-3-19 ระบบกล้องวงจรปิดในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.7.7-3-20 มียามรักษาความปลอดภัยหน้าตึก

4. มีการประเมินผลการดำเนินงาน

สวท.7.7-4-21 แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-4-22 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนมัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-4-23 สรุปผลคะแนนการประเมิน

5. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน

สวท.7.7-5-24 การนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงาน

สวท.7.7-5-25 มีการติดตั้งระบบเครื่องดับเพลิงเพิ่มเติม

จุดแข็ง

 1. สำนักให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 2. ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดอย่างทั่วถึง
 3. มีระบบสาธารณูปโภคไว้บริการอย่างทั่วถึง

จุดที่ควรพัฒนา

 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ
 2. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 3. ควรมีการจัดการด้านการแยกขยะ
 4. ติดตั้งถังดับเพลิงและตรวจเช็คให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. ให้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 2. ให้บุคลากรเห็นความสำคัญของความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
– รอง อมทร.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ- ผอ.สวท.- ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรม- สำนักงานผู้อำนวยการ- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ- ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ปี  2554

แผนสนับสนุน

 1. งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
 2. สนับสนุนการจัดงบประมาณสำหรับอุปกรณ์แยกและจัดการขยะ
 3. สนับสนุนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิง  ให้อยู่ในสถานที่เหมาะสม
 4. สนับสนุนให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ถังดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ  ให้สามารถให้งานได้ทันต่อเหตุการณ์

ปี  2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.