KPI ปี 2553 ข้อ 7.7 หส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]    มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[√]    มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[√]    มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[  ]    มีการประเมินผลการดำเนินงาน

[  ]    มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน 

1.  ดำเนินการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

2.  มอบหมายบุคลากรให้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]  [ ]  [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

3

                     

 

รายการหลักฐาน 

สวท.7.7-1-1  นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-1-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบงานด้านรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-1-3  ภาพถ่ายระบบกล้องวงจรปิด

สวท.7.7-1-4  ภาพถ่ายถังดับเพลิง

สวท.7.7-1-5  ภาพถ่ายระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

สวท.7.7-1-6  ภาพถ่ายการทำความสะอาดอาคาร 

สวท.7.7-1-7 บันทึกแจ้งการตรวจสุขภาพ

สวท.7.7-1-8  ภาพถ่ายบริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ

 

จุดแข็ง 

บริการให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

จุดที่ควรพัฒนา 

  1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ
  2. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

           

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม     

  1. ให้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  2. ให้บุคลากรเห็นความสำคัญของความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม   

 

1.น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน2.นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย3.น.ส.รัชนี      ต่อเงิน  

 ปี  2554

แผนสนับสนุน        

งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

 

 ปี  2554

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.