KPI ปี 2553 ข้อ 7.6 หส

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจำนวนข้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]      มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

[√]      มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

[√]      มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น

[√]      มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

[√]      มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

[√]      มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

[√]      มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับบุคลากร

[√]      มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1-3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ

มีการดำเนินการ

7 ข้อขึ้นไป

 

ผลการดำเนินงาน 

 1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)
 3.  มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ
 7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]  [ ]  [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   

2

N/A

N/A

N/A

N/A

5 ข้อ

5 

                     

  

รายการหลักฐาน

สวท.7.6-1-1  รูปถ่ายผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้า

สวท.7.6-2-2  รูปถ่ายแสงสว่างอย่างเพียงพอ

สวท.7.6-3-3  รูปถ่ายอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

สวท.7.6-4-4  รูปถ่ายสถานที่และการให้บริการ

สวท.7.6-5-5  รูปถ่ายสถานที่จัดให้สวยงาม

สวท.7.6-6-7  รูปถ่ายมุมศึกษาค้นคว้า

สวท.7.6-6-8  รูปถ่ายอุปกรณ์และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์

 

จุดแข็ง 

 1. มีการจัดสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

จุดที่ควรพัฒนา 

     1.  ปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

     2.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ

 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม   

 1. ให้มีการรณรงค์การจัดสภาพแวดล้อม
 2. ให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะในการตกแต่งสถานที่ 

 

1.น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน2.นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย3.น.ส.รัชนี      ต่อเงิน  

  ปี   2554

แผนสนับสนุน

 1. งบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อม

 

 

  ปี  2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.