KPI ปี 2553 ข้อ 7.5

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่องบดำเนินการของหน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า

ร้อยละ 1

ร้อยละ

1-1.99

ร้อยละ

2-2.99

ร้อยละ

3-3.99

มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 4

ผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าใช้จ่ายงบดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 40,467,270.30 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลกร จำนวน 2,467,805.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.09 ของ งบดำเนินการ

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง

ค่าใช้จ่ายเพื่อการเพื่อการพัฒนาบุคลากร

บาท

2,467,805.21

ตัวหาร

งบดำเนินการของ สวท.

บาท

40,467,270.30

ผล

ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ

6.09

เป้าหมาย

ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ

2

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ร้อย)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ]

[]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

2

N/A

N/A

N/A

N/A

6.09

5

รายการหลักฐาน

สวท.7.5-1-1  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลวิจัย  เป็นเงิน  37,599.26  บาท

สวท.7.5-1-2  โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งเอกสารทางการเงิน  เป็นเงิน  21,742  บาท

สวท.7.5-1-3  โครงการอบรมการบริหารจัดการความรู้เรื่องการจัดทำ  Weblog เป็นเงิน  68,050  บาท

สวท.7.5-1-4  โครงการอบรมทักษะการสร้างบทเรียน e-learning  เป็นเงิน  801,830  บาท

 • อบรมทักษะการสร้างบทเรียน e-learning เป็นเงิน  801,830  บาท  จำนวนผลผลิต 72 คน
 • สวท.7.5-1-5  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความรู้ เรื่อง การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ เป็นเงิน  44,475.55  บาท

  สวท.7.5-1-6  หลักฐานหลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐานไมโครซอฟต์ เป็นเงิน  508,792.20  บาท

  สวท.7.5-1-7  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศและเครือข่าย  เป็นเงิน  541,193  บาท

  สวท.7.5-1-8  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบจัดการข้อมูล Digital Collection และระบบจัดการสารสนเทศ  Repository  เป็นเงิน  113,358  บาท

  สวท.7.5-1-9  หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  Walai  Auto LIB Version 1.3  เป็นเงิน  30,600  บาท

  สวท.7.5-1-10  หลักฐานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การจัดการองค์ความรู้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด   เป็นเงิน  300,165.20 บาท

  สวท.7.5-1-11 รายงานข้อมูลทางการเงิน ปีงบประมาณ 2553

  จุดแข็ง

  1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ
  2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร

  จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรจัดอบรมให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
  2. บุคลากรสายวิชาการไม่ให้ความร่วมมือในการอบรม
  3. หน่วยงานไม่ควรจัดอบรมวันตรงกัน และหลักสูตรเดียวกัน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
  แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

  แผน/โครงการ/กิจกรรม

  ผู้รับผิดชอบ

  งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

  แผนส่งเสริม

  1. ควรอบรมให้ความรู้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  2. ควรติดตามและประเมินผลการอบรมและการนำไปใช้ให้เป็นรูปธรรม
  -รอง อมทร.พระนคร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-ผอ.สวท.-รอง ผอ.ทส

  -สำนักงานผู้อำนวยการ

  2554

  แผนสนับสนุน

  1. จัดงบประมาณฝึกอบรมให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  2. สนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการอบรมให้สามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงาน

  2554

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.