KPI ปี 2553 ข้อ 7.4

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า

ร้อยละ 50

ร้อยละ

50-59

ร้อยละ

60-69

ร้อยละ

70-79

มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน

 1. บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ  ได้อบรมร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดอบรมให้กับบุคลากรของสำนัก พร้อมทั้งบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ
 3. มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร
 4. มีการประเมินผลการอบรมทุกครั้ง

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง

จำนวนบุคลากรของ สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2553

คน

50

ตัวหาร

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของ สวท. ปี 2553

คน

55

ผล

ร้อยละของจำนวนบุคลการ สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ

ร้อยละ

90.90

เป้าหมาย

ร้อยละของจำนวนบุคลการ สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ

ร้อยละ

75

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ] []

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

75

N/A

N/A

N/A

N/A

90.90

5

รายการหลักฐาน

สวท.7.4-1-1  รายชื่อบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน  จำนวน  55  คน

สวท.7.4-1-2  หัวข้อและรายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

จุดแข็ง

 1. สำนักวิทยบริการฯ ได้รับงบประมาณโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2554
 2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร

จุดที่ควรพัฒนา

ควรจัดอบรมให้บุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอื่น ๆ  (ที่ไม่ใช่ตำแหน่งนักวิชาการคอมฯ  หรือบรรณารักษ์)  ได้มีการอบรมเพิ่มมากขึ้น

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

มีการจัดอบรมให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการ  ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และหลักสูตรใหม่ ๆพร้อมทั้งโปรแกรมการใช้ห้องสมุด

 1. น.ส. อ้อยจริยา พลับจีน
 2. นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย
 3. น.ส. รัชนี  ต่อเงิน

2554

แผนสนับสนุน

 1. แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการเข้าร่วมอบรม
 2. มีการรายงานผลประเมินให้ทางกองนโยบายและแผนทราบ

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.