KPI ปี 2553 ข้อ 7.2

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  ร้อยละของความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า

ร้อยละ 70

ร้อยละ

70-79

ร้อยละ

80-89

ร้อยละ

90-99

มากกว่า

ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2553 สวท.ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้จำนวน 17 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง

จำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ทำแล้วเสร็จในปี 2553

โครงการ

17

ตัวหาร

จำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ทั้งหมด

โครงการ

17

ผล

ร้อยละของกิจกรรมตามแผนที่ทำแล้วเสร็จ

ร้อยละ

100

เป้าหมาย

ร้อยละของกิจกรรมตามแผนที่ทำแล้วเสร็จ

ร้อยละ

90

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)

–  พัฒนาบุคลากร (ดูงาน/ฝึกอบรม)

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)

–  จัดซื้อ e-book

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  พัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อ)

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  พัฒนาบุคลากร (ดูงาน/ฝึกอบรม)

ด้านงบประมาณ [ √ ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  จัดทำเว็บ Portal ความร่วมมือเสมือน (e-Collaboration) ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัย

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS)

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  พัฒนา e-Training หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
ครุภัณฑ์พื้นยกศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สวท.พระนครเหนือ ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพื้นที่โชติเวชและเทเวศร์

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  ครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  ครุภัณฑ์พัฒนา e-Office สำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

–  ระบบสำรองจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

ด้านงบประมาณ [    ] มากกว่าแผน [    ] เท่ากับแผน [ √ ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านปริมาณ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] มากกว่าแผน
ด้านคุณภาพ [    ] ต่ำกว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] ดีกว่าแผน [    ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ด้านเวลา [    ] ช้ากว่าแผน [ √ ] เท่ากับแผน [    ] เร็วกว่าแผน

สรุปจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

ลำ

ดับ

ที่

โครงการ

จำนวนโครงการ

งปม.แผ่นดิน

งปม.แผ่นดิน

เหลือจ่าย

งปม.

รายได้

1

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)

2

2

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

7

5

3

โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

1

4

โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

1

5

ครุภัณฑ์พื้นยกศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สวท. พระนครเหนือ

1

จำนวนโครงการ

11

5

1

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

90

n/a

n/a

n/a

n/a

100 5

รายการหลักฐาน

สวท. 7.2-1 การดำเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

จุดแข็ง

  1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557 ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บท ICT ประเทศ
  2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
  3. มีการแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
  4. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปี

จุดที่ควรพัฒนา

  1. การติดตามและแบบการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ควรเก็บข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยต้องติดตามและแบบการประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน  ( ต.ค – ธ.ค / ม.ค – มี.ค / เม.ย – มิ.ย./ ก.ค – ก.ย )

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

  1. ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
  2. ระบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ. ทุกฝ่าย

– หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ปี 2554
แผนสนับสนุน

  1. แผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)
ปี 2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.