KPI ปี 2553 ข้อ 7.12

ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์ หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า ร้อยละ 4

ร้อยละ 4-5

ร้อยละ 6-7

ร้อยละ 8-9

มากกว่าหรือเท่ากับ 10

ผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมระบบงานทางคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา 2553 จำนวน 12 ระบบ และงานวิจ้ยทางวิทยบริการจำนวน 1 เรื่อง  นำไปใช้ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด โดยมีบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะของสำนักจำนวน 30 คน

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง

จำนวนระบบสารสนเทศและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่

ระบบ

13

ตัวหาร

จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของฝ่าย

คน

30

ผล

ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่

ร้อยละ

43.33

เป้าหมาย

ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่

ร้อยละ

6

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[ ]

[√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

6

N/A

N/A

N/A

N/A

43.33

5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.12-1 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT (Help Desk)

สวท.7.12-2 ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สวท.7.12-3 ระบบคลังปัญญา มทร.พระนคร

สวท.7.12-4 ระบบภาระงานรายบุคคล สวท.

สวท.7.12-5 ระบบรายงานประจำเดือน สวท.

สวท.7.12-6 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

สวท.7.12-7 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.12-8 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.12-9 ระบบติดตาม กพร. ปี 2553

สวท.7.12-10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Version 2.0

สวท.7.12-11 รายงานการวิจัย เรื่องการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.พระนคร

สวท.7.12-12 ระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร

สวท.7.12-13 ระบบ Wire Network Monitoring

สวท.7.12-14 รายชื่อบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะของ สวท.

จุดแข็ง

มีนักพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถ

จุดที่ควรพัฒนา

พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้ความสามารถเขียนโปรแกรมได้ทุกคน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

อบรมพัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านการเขียนโปรแกรม

-รอง อมทร.พระนครด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

-ผอ.สวท.

-ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

-ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

-ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

2554

แผนสนับสนุน

สนับสนุนให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานให้ตรงตามสายวิชาชีพ

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.