KPI ปี 2554 ข้อ 5.2 วน.

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ :


เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ระดับ

1.00-1.50

ระดับ

1.51-2.50

ระดับ

2.51-3.50

ระดับ

3.51-4.50

ระดับ

4.51-5.00

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการกิจกรรมผลิตสื่ออิเล็กทรอนิก แบบ Video On Demand ขึ้น เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 1 โครงการ 7 รายการ โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน อยู่ในระดับที่ มากที่สุด

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกโครงการ ระดับ 4.85
ตัวหาร จำนวนโครงการทั้งหมดในปี 2554 โครงการ 1
ผล ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนน 4.85
เป้าหมาย ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คะแนน 3.51

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(คะแนน)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
4 N/A N/A N/A N/A 4.85 5

รายการหลักฐาน

สวท 5.2-1-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

สวท 5.2-1-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

จุดแข็ง

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

2. ควรจัดสรรงบประมาณในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชนทุกๆปี
  2. ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการมากยิ่งขึ้น
– ผอ.สวท

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

  1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน
2555