KPI ปี 2553 ข้อ 4.7

ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ต่ำกว่า 50 ตอน

51 – 60 ตอน

61 – 70 ตอน

71 – 80 ตอน

81 ตอนขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหมด 9 วิชา 121 ตอน โดยแบ่งเป็น ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 3 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 6 รายวิชา โดยจดในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สิทธิ์ยินยอมจากอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ตอน)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ]

[]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

80

N/A

N/A

N/A

N/A

121

5

รายการหลักฐาน

สวท.4.7-1-1 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลการจดลิขสิทธิ์

สวท.4.7-1-2 รายวิชาและรายชื่อตอนที่ใช้ในการจดลิขสิทธิ์ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

สวท.4.7-1-3 รายวิชาและรายชื่อตอนที่ใช้ในการจดลิขสิทธิ์ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

จุดแข็ง

 1. การดำเนินการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำเร็จและได้รับการจดลิขสิทธิ์ เป็นจำนวนมาก
 2. มหาวิทยาลัยได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์
 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตเป็นสื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

จุดที่ควรพัฒน

 1. พัฒนากระบวนการในการดำเนินการจดลิขสิทธิ์  ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้น
 2. เพิ่มปริมาณการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

 1. ประชุมแจ้งรายละเอียดให้คณาจารย์ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจดสิทธิ์
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการในการดำเนินการจดลิขสิทธิ์
 3. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2554

แผนสนับสนุน

 1. สนับสนุนให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม กระบวนการในการดำเนินการจดลิขสิทธิ์
 2. สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม สัมมนา บุคลากรทุกระดับ และการศึกษาดูงานในระดับผู้บริหาร
 3. สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตสื่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.