KPI ปี 2553 ข้อ 4.6

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกระบบ

จำนวนระบบบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ระดับ

1.00-1.50

ระดับ

1.51-2.50

ระดับ

2.51-3.50

ระดับ

3.51-4.50

ระดับ

4.51-5.00

ผลการดำเนินงาน

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯ มีระบบบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 2 ระบบ คือ วีดีโอสื่อการสอน และระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้

– วีดีโอสื่อการเรียนการสอน  มีค่าความพึงพอใจอยู่ระดับ 4.56

– ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  มีค่าความพึงพอใจอยู่ระดับ 4.63

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกระบบ

9.19

ตัวหาร

จำนวนระบบบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบ

2

ผล

ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

คะแนน

4.6

เป้าหมาย

ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

คะแนน

4

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(คะแนน)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[ ]

[]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

4

N/A

N/A

N/A

N/A

4.6

5

รายการหลักฐาน

สวท.4.6-1-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

สวท.4.6-1-2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning

สวท.4.6-1-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

สวท.4.6-1-4  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning

จุดแข็ง

 1. วิดีโอสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในด้านของการออกแบบเนื้อหา
 2. สื่อการเรียนการสอนวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความยาวเหมาะสมกับเนื้อหา
 3. ผู้เรียนมีโอกาสในการประเมินการเรียนรู้ของตนเองอย่างเหมาะสม
 4. ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาและผลิตขึ้น มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อเรื่องสอน

จุดที่ควรพัฒนา

 1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบการจัดการการเรียนการสอน (LMS) ให้มีคุณภาพและความเหมาะสม
 2. พัฒนาการบริหารจัดการเนื้อหาและองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการการเรียนการสอน (LMS) ให้ถูกต้อง ทันสมัยและมีความเหมาะสม อยู่เสมอ
 3. วิดีโอสื่อการเรียนการสอนต้องสามารถเรียกดูได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีปัญหาในการเรียกดู
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการจัดการการเรียนการสอน (LMS)
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการเนื้อหาและองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการการเรียนการสอน (LMS)
– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2554

แผนสนับสนุน

 1. สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม สัมมนา บุคลากรทุกระดับ และการศึกษาดูงานในระดับผู้บริหาร
 2. สนับสนุนให้มีการตรวจสภาพ และพัฒนาระบบเครือข่าย

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.