KPI ปี 2553 ข้อ 4.5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ต่ำกว่า 10 วิชา

11 – 13 วิชา

14 – 16 วิชา

17 – 19 วิชา

20 วิชาขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯ ผลิตสื่อ e-Learning และเปิดใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2553 มีทั้งหมด 20 รายวิชา โดยแบ่งเป็น ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 11 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 9 รายวิชา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(วิชา)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[ ]

[]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

10

N/A

N/A

N/A

N/A

20

5

รายการหลักฐาน

สวท.4.5-1-1 รายงานสรุปจำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

สวท.4.5-1-2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

จุดแข็ง

 1. มีจำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e – Learning ที่พร้อมใช้งาน
 2. มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ควรประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เข้าใหม่ในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ e-Learning
 2. การเพิ่มปริมาณการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีจำนวนมากขึ้น และหลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น
 3. บริหารการจัดการด้านผลิต
 4. ปรับปรุงองค์ประกอบในการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย และสวยงามอยู่เสมอ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในการเข้าใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
 2. ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e – Learning มากขึ้น
– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2554

แผนสนับสนุน

 1. สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม สัมมนา บุคลากรทุกระดับ และการศึกษาดูงานในระดับผู้บริหาร
 2. สนับสนุนให้ระบุระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นภาระงานของอาจารย์ผู้สอน
 3. สนับสนุนให้มีการจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรเพื่อใช้กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e – Learning มากขึ้น

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.