KPI ปี 2553 ข้อ 3.8

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  จำนวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√] มีการทบทวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอน
[√] มีการออกแบบระบบการทำงานใหม่
[√] มีการดำเนินการตามระบบงานที่ออกแบบ
[√] มีการปรับเป็นระบบการทำงานประจำ
[√] มีการติดตามประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ครบถ้วน

1 ประเด็น

ครบถ้วน

2 ประเด็น

ครบถ้วน

3 ประเด็น

ครบถ้วน

4 ประเด็น

ครบถ้วน

5 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

ห้องสมุดในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการแก่ผู้ใช้เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ณ เคาน์เตอร์จุดเดียว โดยได้ดำเนินการลดขั้นตอนการดำเนินงานให้สั้นลง เพื่อประหยัดเวลาในการขอรับบริการ ดังนี้

  1. ห้องสมุดในสังกัดสำนักวิทยบริการฯทุกแห่งใช้โปรแกรมอัตโนมัติ Walai AutoLIB ในการให้บริการยืมด้วยระบบเดิม เป็นการให้ยืมในระบบบาร์โค้ด ทำให้ประสบปัญหา การสแกนบัตรนักศึกษามักสแกนไม่ผ่าน บางครั้งเจ้าหน้าที่ต้องลงมือคีย์รหัสนักศึกษาเอง ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับระบบการทำงานให้การบริการผู้ใช้สะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการขอรับบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดจึงได้ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนขั้นตอนของบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จากระบบเดิม โดยที่ประชุมมีมติให้แก้ปัญหาด้วยการจัดซื้อตู้ยืมด้วยตนเอง
  2. เมื่อได้รับตู้ยืมด้วยตนเองแล้ว ห้องสมุดได้กำหนดความต้องการในการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ กับบริษัทผู้ผลิตให้เขียนโปรแกรมให้สามารถยืมหนังสือได้สะดวกรวดเร็วและสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Walai AutoLIB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ห้องสมุดได้ดำเนินการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบใหม่
  4. เมื่อดำเนินการให้บริการจนเห็นว่า ระบบใหม่นี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จึงมีการจัดซื้อตู้ยืมด้วยตนเองเพิ่มเติมให้กับห้องสมุดทุกแห่ง เพื่อปรับให้เป็นระบบการทำงานประจำ
  5. ห้องสมุดได้มีการติดตามประเมินผลการทำงานของตู้ยืมด้วยตนเอง   โดยให้ผู้ใช้บริการทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการยืมจากตู้ยืมด้วยตนเอง  ผู้ใช้บริการทุกสาขามีความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ]

[√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

3

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

รายการหลักฐาน

สวท.3.8-1-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด

สวท.3.8-1-2   Work Flow งานให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ

สวท.3.8-1-3  ตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง

สวท.3.8-1-4   แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการยืมจากตู้ยืมด้วยตนเอง

สวทง3.8-1-5  สรุปผลความพึงพอใจในการใช้บริการยืมจากตู้ยืมด้วยตนเอง

จุดแข็ง

นักศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริการยืมหนังสือด้วยตู้ยืมด้วยตนเอง

จุดที่ควรพัฒนา

ควรปรับปรุงให้ตู้ยืมด้วยตนเองสามารถใช้ยืม-คืนหนังสือได้ในตู้เดียวกัน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม ปรับปรุงให้ตู้ยืมด้วยตนเองสามารถใช้ยืม-คืนหนังสือได้ในตู้เดียวกัน 1. ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช2. นางสายธาร  สุเมธอธิคม3. น.ส.โสภา  ไทยลา4. น.ส.กมร  สุประภารพงษ์  5. นางบัวระภา  กลยนีย์ 6. น.ส.รัตดา    พุทธะศรีเมือง7. น.ส.นฤมล  โตเจริญ

2554

แผนสนับสนุนเสนอโครงการปรับปรุงระบบการยืม-คืนอัตโนมัติในตู้เดียวกัน

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.