KPI ปี 2553 ข้อ 3.6

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม (รายการ : คน)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ :

ปริมาณการยืมสารสนเทศ

สมาชิกซึ่งมีสิทธิ์ในการยืมสารสนเทศ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปริมาณการยืม

1-5 รายการ

ปริมาณการยืม

6-10 รายการ

ปริมาณการยืม

11-15 รายการ

ปริมาณการยืม

16-20 รายการ

ปริมาณการยืมมากกว่าหรือเท่ากับ21 รายการ

ผลการดำเนินงาน

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  โดยให้บริการ ยืม-คืนในห้องสมุดทั้ง 4 สาขา คือ สาขาเทเวศร์ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร และสาขาพระนครเหนือ ให้บริการแก่สมาชิกผู้มีสิทธ์ยืม ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 11,871 คน และมีปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติจำนวน 36,535 รายการ นอกระบบจำนวน 7,001  รายการ  รวมทั้งสิ้น 43,483 รายการ

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายการ 43,536
ตัวหาร จำนวนสมาชิกที่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ คน 11,871
ผล ปริมาณการยืมต่อคน รายการ 3.67
เป้าหมาย ปริมาณการยืมต่อคน รายการ 20

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(รายการ)

4 เดือน(1 มิย.53-30 กย.53) 8 เดือน(1 มิย. 53-31 มค. 54) 12 เดือน (1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.52-30 กย. 53) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 มีค. 54) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 พค. 54) [] [ ] [ ]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
20 N/A N/A N/A N/A 3.67รายการ 1

รายการหลักฐาน

สวท.3.6-1  รายงานสถิติการยืมตามคอลเล็กชั่น ผ่านระบบห้องสมุด Walai AutoLib
สวท.3.6-2  รายงานสถิติการยืมหนังสือ/วารสาร ออกนอกห้องสมุดเพื่อถ่ายเอกสาร (นอกระบบ)
สวท.3.6-3  สถิติจำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2553

จุดแข็ง

  1. ในปี 2554 ห้องสมุดได้จัดซื้อตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกมากขึ้น
  2. มีบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น

จุดควรพัฒนา

  1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยืมทรัพยากสารสนเทศให้มากขึ้น
  2. เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมการให้มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น
  3. พัฒนาระบบการจัดซื้อหนังสือให้ตรงกับความต้องการ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการให้มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น

2. พัฒนาระบบการจัดซื้อหนังสือให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพตลาด และเศรษฐกิจเพื่อให้ได้หนังสือที่ดีมีคุณภาพ ราคาสมเหตุผล ตรงตามเวลาที่ต้องการ

– ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช
– นางสายธาร  สุเมธอธิคม
– นางสาวโสภา  ไทยลา- นางสาวกมร  สุประภารพงษ์  – นางบัวระภา  กลยนีย์ – น.ส.ณฤชล  บิลอิสมาแอล- น.ส.รัตดา  พุทธะศรีเมือง
2554
แผนสนับสนุน

1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยืมทรัพยากสารสนเทศให้มากขึ้น เช่น จัดหาของรางวัลสำหรับผู้ที่มีสถิติการยืมมากที่สุดของแต่ละภาคการศึกษา

2. ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้มีความถูกต้อง ทันสมัย โดยกำหนดให้ต่ออายุสมาชิกในแต่ละเทอม

3. ประสานงานกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหนังสือเพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการสัปดาห์หนังสือ (Book Fair) โดยภายในงานสามารถเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดได้

4. จัดนิทรรศการเคลื่อนที่แนะนำหนังสือใหม่ เพื่อเชิญชวนให้มีความสนใจ อยากยืมหนังสือมากขึ้น
5. ส่งเสริมให้มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุด Walai Autolib ลดการยืมนอกระบบ
2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.