KPI ปี 2553 ข้อ 3.3

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนา (ให้คะแนนตามระดับ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]

มีนโยบายและมีการวิเคราะห์ความต้องการหรือความจำเป็นในการจัดทำฐานข้อมูล

[√]

มีฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นผู้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ

[√] มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม
[√] ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง
[√] มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
[√] มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม ฐานข้อมูลหรือสารสนเทศให้ทันสมัย

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

ข้อ 1 – 2

มีการดำเนินการ

ข้อ 1 – 3

มีการดำเนินการ

ข้อ 1 – 4

มีการดำเนินการ

ข้อ 1 – 5

มีการดำเนินการ

ครบทุกข้อ

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย จึงได้จัดทำเป็นแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2553) เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และมอบหมายให้งานห้องสมุดเป็นผู้พัฒนาฐานข้อมูล

2. ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการคือ ฐานข้อมูลคลังปัญญา (Repository at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)

3. มีการกำหนดสิทธิสำหรับเจ้าหน้าที่และบรรณารักษณ์ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลโดยมีหน้า login ให้ระบุ Username และ password ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าไปทำการแก้ไขข้อมูลได้

4. ในอดีตข้อมูลงานวิจัย มทร.พระนคร มีการจัดเก็บเป็นรูปเล่มเอกสาร  ผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลจำเป็นต้องเดินทางมาที่ห้องสมุดด้วยตนเอง ทำให้เสียเวลา และไม่สะดวก เมื่อ สวท.พัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาแล้ว ได้เกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง โดยเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทั้งภายใน   และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพิ่มเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง  ความแข็งแกร่งทางวิชาการทั้งในศาสตร์เดียวกันและบูรณาการระหว่างศาสตร์และสามารถพัฒนา ระบบการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ต่างศาสตร์และระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และยังจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ

5. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.11

6. จากข้อเสนอแนะ ต้องการให้เพิ่มคู่มือการใช้ภาษาไทย งานห้องสมุดจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานและนำเสนอไว้ที่หน้าจอเว็บไซต์คลังปัญญา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ]

[√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A

N/A

N/A

N/A

6 ข้อ

5

รายการหลักฐาน

1. มีนโยบายและมีการวิเคราะห์ความต้องการหรือความจำเป็นในการจัดทำฐานข้อมูล

สวท.3.3-1-1  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2553)

2. มีฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นผู้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ

สวท.3.3-2-2 ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทร.พระนคร

3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

สวท.3.3-3-3 หน้าจอสำหรับ login สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล

4. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง

สวท.3.3-4-4 รูปแบบการเก็บงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารสนเทศต่างๆในระบบเดิม

สวท.3.3-4-5 รูปแบบการเก็บไว้ในฐานข้อมูลคลังปัญญา

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

สวท.3.3-5-6 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา

6. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม ฐานข้อมูลหรือสารสนเทศให้ทันสมัย

สวท.3.3-6-7  ผลการประเมินความพึงพอใจ

สวท.3.3-6-8  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลคลังปัญญา

จุดแข็ง


1. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ห้องสมุดในการนำไฟล์จัดทำขึ้นเว็บฐานข้อมูลคลังปัญญา
2. หน่วยงานที่มีข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวบรวมนำส่งไฟล์มาให้งานห้องสมุดจัดทำขึ้นเว็บฐานข้อมูลคลังปัญญา

จุดควรพัฒนา


1. ควรเพิ่มกิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลคลังปัญญาให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการเข้าใช้งานมากขึ้น – ผศ.สุธาทิพย์   เกียรติวานิช
– นางสายธาร  สุเมธอธิคม
-น.ส.นฤมล  โตเจริญ
2554
แผนสนับสนุน

จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นประจำทุกปี

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.