KPI ปี 2553 ข้อ 3.2

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนำออกให้บริการ (วัน:รายการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

เวลาเฉลี่ยมากกว่า

16 วัน

เวลาเฉลี่ย

14-16 วัน

เวลาเฉลี่ย

11-13 วัน

เวลาเฉลี่ย

8-10 วัน

เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 7 วัน

ผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มงานห้องสมุดประกอบไปด้วยห้องสมุด 4 แห่ง ได้แก่ห้องสมุดกลางเทเวศร์ ห้องสมุดสาขาโชติเวช ห้องสมุดสาขาพระนครเหนือ และห้องสมุดสาขาพณิชยการพระนคร ดำเนินการจัดหาสารสนเทศด้วยวิธีสอบราคาให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคาใช้เวลานานจึงจะได้รับหนังสือ โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา ห้องสมุดประสบปัญหาในการจัดซื้อจากเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 ทำให้การสอบราคาเสร็จสิ้นในวันที่ 30 กันยายน 2553 การจัดส่งล่าช้ามีการทยอยส่งต่อไปจนถึงเดือนมีนาคม 2554 ยกเว้นการจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคาที่ไม่มีปัญหา ดังนั้น จำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มทร.พระนคร ที่ได้รับนับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554 จึงสรุปรวมได้ 2,513 ชื่อเรื่อง

กอปรกับโปรแกรม Walai AutoLIB ที่ มทร.พระนคร ใช้อยู่ยังพัฒนาได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายงานแยกเฉพาะหนังสือใหม่ออกมาได้ และแม้จะสามารถพิมพ์รายงานออกมาได้ก็ไม่ปรากฏชื่อเรื่องหนังสือ จะปรากฏเฉพาะเลขเรียกหนังสือเท่านั้น ประกอบกับกลุ่มงานห้องสมุด มทร.พระนคร เพิ่งเริ่มนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB มาใช้แทนที่ระบบเก่า ไม่สามารถที่จะconvert ข้อมูลจากโปรแกรมเก่ามาใช้กับระบบ Walai AutoLIB ได้ ต้องป้อนข้อมูลของหนังสือทุกเล่มใหม่หมด ซึ่งห้องสมุดแต่ละแห่งมีหนังสือเป็นจำนวนมาก ทำให้รายการหนังสือใหม่ปนกับรายการหนังสือเก่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีหนังสือเก่าที่นำมาวิเคราะห์ใหม่ จำนวน 2,997  ชื่อเรื่อง รวมกับหนังสือจัดซื้อใหม่จำนวน 2,513 ชื่อเรื่อง รวมเป็น 5,510 ชื่อเรื่อง ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานห้องสมุดจึงจำเป็นต้องนำหนังสือทั้งหนังสือใหม่และหนังสือเก่ามาคำนวณ

สรุปกลุ่มงานห้องสมุด มทร.พระนคร ใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนำออกให้บริการเฉลี่ย 6.5 วัน ต่อ  1  ชื่อเรื่อง

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง

จำนวนวันที่รับมอบถึงวันที่นำออกให้บริการ

วัน

35,873

ตัวหาร

จำนวนสารสนเทศที่นำออกให้บริการทั้งหมด

รายการ

5,510

ผล

เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการต่อ 1 รายการ

วัน

6.5

เป้าหมาย

เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการต่อ 1 รายการ

วัน

16

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(วัน)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ]

[√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

16 วัน

N/A

N/A

N/A

N/A

6.5 วัน

5

รายการหลักฐาน

สวท.3.2-1  Work Flow งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

สวท.3.2-2  Work Flow งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

สวท.3.2-3  ตัวอย่างผลการบันทึกข้อมูลของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

สวท.3.2-4  รายการทรัพยากรและระยะเวลาในการดำเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553

จุดแข็ง

แม้บุคลากรห้องสมุด (บรรณารักษ์) แต่ละแห่งจะมีจำนวนน้อยแต่ก็สามารถผลิตงานวิเคราะห์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

ควรมีการปรับปรุงโปรแกรม Walai AutoLIB ให้สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อควบคุมเวลาตั้งแต่ตรวจรับและนำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

มีการวางแผนปรับวิธีการบันทึกข้อมูลเพื่อควบคุมเวลาตั้งแต่ตรวจรับและนำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ

– ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช- นางสายธาร  สุเมธอธิคม- น.ส.โสภา  ไทยลา

– น.ส.กมร  สุประภารพงษ์

– นางบัวระภา  กลยนีย์

– น.ส.รัตดา    พุทธะศรีเมือง

– น.ส.นฤมล  โตเจริญ

2554

แผนสนับสนุน

ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อปรับปรุงโปรแกรม Walai AutoLIB ให้สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อควบคุมเวลาตั้งแต่ตรวจรับและนำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.