KPI ปี 2553 ข้อ 3.13

ตัวบ่งชี้ที่ 3.13 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ระดับ

1.00-1.50

ระดับ

1.51-2.50

ระดับ

2.51-3.50

ระดับ

3.51-4.50

ระดับ

4.51-5.00

ผลการดำเนินงาน

เพื่อให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานห้องสมุดได้จัดกิจกรรม 4 อย่างคือ 1. กิจกรรมบริการให้คำแนะนำการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 2.กิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web Opac 3.กิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 4.กิจกรรมให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า พร้อมกับประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการกิจกรรมต่าง ๆ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 135 เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.59 หรือระดับมากที่สุด

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกโครงการ

คะแนน

16.12

ตัวหาร

จำนวนกิจกรรม

กิจกรรม

4

ผล

ระดับของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คะแนน

4.59

เป้าหมาย

ระดับของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คะแนน

4

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(คะแนน)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[ ]

[]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A

N/A

N/A

N/A

4.59

5

รายการหลักฐาน

สวท.3.13-1-1 ประกาศเชิญชวนนักศึกษาให้เข้ารับบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

สวท.3.13-1-2 แบบฟอร์มขอรับบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

สวท.3.13-1-3 ผู้ขอรับบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

สวท.3.13-1-4 ภาพกิจกรรมบริการให้คำแนะนำการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

สวท.3.13-1-5 ภาพกิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web Opac

สวท.3.13-1-6  ภาพกิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์

สวท.3.13-1-7  ภาพกิจกรรมให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

สวท.3.13-1-8  แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

สวท.3.13-1-9  ผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

จุดแข็ง

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

จุดที่ควรพัฒนา

ควรหาแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

หาแรงเสริมหรือสิ่งจูงใจในการจัดกิจกรรม เช่น ให้รางวัลเป็นผลตอบแทน เป็นต้น

  1. ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช
  2. นางสายธาร  สุเมธอธิคม
  3. น.ส.โสภา  ไทยลา
  4. น.ส.กมร  สุประภารพงษ์
  5. นางบัวระภา  กลยนีย์
  6. น.ส.รัตดา    พุทธะศรีเมือง
  7. น.ส.นฤมล  โตเจริญ

2554

แผนสนับสนุน

ดำเนินการจัดหาสิ่งจูงใจในการจัดกิจกรรม

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.