KPI ปี 2553 ข้อ 2.2

2.2  ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√] มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
[√] มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน
[√] มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
[√] มีเจ้าหน้าที่ หรือช่างเทคนิค หรือวิศวกร ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
[√] มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายในมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ครบถ้วน

1 ประเด็น

ครบถ้วน

2 ประเด็น

ครบถ้วน

3 ประเด็น

ครบถ้วน

4 ประเด็น

ครบถ้วน

5 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

 1. มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557
 2. มีแผนผังแสดงระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน
 3. มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยแยกเป็น ZONE อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 4. มีเจ้าหน้าที่และวิศวกร ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง
 5. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายในมหาวิทยาลัย

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

n/a

n/a

n/a

n/a

5 5

รายการหลักฐาน

1.มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557

สวท.2.2-1-1  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร (พ.ศ. 2554-2557)

สวท.2.2-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550-2554)

2.มีแผนผังแสดงระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน

สวท.2.2-2-3 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่าย ARIT ZONE 1

สวท.2.2-2-4  แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ศูนย์โชติเวช ARIT Zone 1-2

สวท.2.2-2-5 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่าย ARIT ZONE 2

สวท.2.2-2-6 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่าย ARIT ZONE 3

3.มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยแยกเป็น ZONE อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สวท. 2.2-3-7 แสดงแผนผังการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกมหาวิทยาลัย

สวท. 2.2-3-8 แสดงแผนผังการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย

4.มีเจ้าหน้าที่และวิศวกร ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง

สวท. 2.2-4-9 เจ้าหน้าที่และวิศวกร ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย

5.มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายในมหาวิทยาลัย

สวท. 2.2-5-10 แสดงระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายในมหาวิทยาลัย

จุดแข็ง

 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557
 2. แสดงแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการบริหาร Network
 3. มีอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ควรมีการทบทวนปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554-2557) ทุกรอบปี
 2. ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในด้าน Network อย่างต่อเนื่องและตรงสายงาน
 3. การทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
 2. เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-Management Infrastructure)

– ผอ.สวท.

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ปี 2554

แผนพัฒนา

 1. แผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)
 2. แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification)

ปี 2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.