KPI ข้อ 7.6 ปี 2554 ทส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจำนวนข้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[ √ ]  มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

[ √ ]  มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

[ √ ]  มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น

มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น

[ √ ]  มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

[ √ ]  มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ

[ √ ]  มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษา

[ √ ]  มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ1-3 ข้อ มีการดำเนินการ4 ข้อ มีการดำเนินการ5 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ มีการดำเนินการ 7 ข้อขึ้นไป


ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 7 ข้อ 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.6-1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท.7.6-2 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

สวท.7.6-3 มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ

สวท.7.6-4 มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ

สวท.7.6-5 มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ

สวท.7.6-6 มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษา

สวท.7.6-7 มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น  มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสาย และแบบไร้สาย มีปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์

จุดแข็ง

1. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความสำคัญทางด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้

2. มีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อความสบายใจในการทำงาน ทำให้งานออกมามีคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

1. จัดสรรงบประมาณในการจัดทำป้ายและตู้จัดเก็บเอกสาร อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ให้บุคลากรในกลุ่มจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบและรักษาความสะอาดภายในหน่วยงาน

– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.คส.

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2555
แผนสนับสนุน

1. งบประมาณเพื่อการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่สวยงาม ทันสมัยในหน่วยงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ปี 2555