ผลการดำเนินงานปี 58

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

(Objective)

ตัวชี้วัด(KPI)

ตามคำรับรอง

เป้าหมายของตัวชี้วัด

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์

ผลการ

ดำเนินงาน

สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ จำนวนบุคลากรในสำนักที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 75

ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของสำนักและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ 92.56

 ผลการจัดการความรู้ แผนที่ 3

ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
1 การบ่งชี้ความรู้

 • ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จำนวนรายการความรู้ปีงบประมาณ 2558 5  เรื่อง   70 เรื่อง
2 การสร้างและแสวงหาความรู้

 • ภายในหน่วยงาน
 • ภายนอกหน่วยงาน
จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ร้อยละ 92.56
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

 • จัดทำทะเบียนความรู้/คลังความรู้
มีทะเบียนความรู้/คลังความรู้ มีคลังความรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 70 เรื่อง
4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

 • จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • รวบรวมองค์ความรู้
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย  1 กิจกรรม 3 กิจกรรม
5 การเข้าถึงความรู้

 • เผยแพร่ผ่าน website
 • จัดทำเป็นเอกสาร, e-document
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์
 • การอบรม, สัมมนา, กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • หนังสือ/บันทึกเวียน
มีจำนวนช่องทางที่เข้าถึงความรู้ อย่างน้อย  2 ช่องทาง 4 ช่องทาง
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 •  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง  Web blog/e-mail/  Facebook ฯลฯ
 •  ชุมชนนักปฎิบัติ (COP)
จำนวนครั้งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน COP อย่างน้อย 1  ครั้งอย่างน้อย 1 COP 3 ครั้ง3 Cop
7 การเรียนรู้

 • การนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
จำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่นำผลไปใช้ ร้อยละ 70 ของบุคลากรที่นำผลไปใช้ 92.56%

ปัญหาอุปสรรค

บุคลากรบางคนไม่ยอมทำ KM ถ้าไม่บังคับให้ทำ

ข้อเสนอแนะ

ควรเขียนอยู่ในภาระงานและเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินขึ้นเงินเดือน