สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2556

ผลการประเมิน
ตอนที่
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 60 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33  มีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย

23

41.07

หญิง

33

58.93

อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี

29

51.79

31 – 40 ปี

18

32.14

41 – 50 ปี

6

10.71

มากกว่า 50 ปี

3

5.36

ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี

0

0

ปริญญาตรี

46

82.14

สูงกว่าปริญญาตรี

10

17.86

สภาพการทำงาน
ผู้บริหาร

4

7.14

อาจารย์

3

5.36

สายสนับสนุน

49

87.50

อื่นๆโปรดระบุ…

0

0

 

จากข้อมูลส่วนที่ 1 จากการแจกแบบประเมินให้กับบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 60 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 เป็นเพศชายจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 เพศหญิงจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 58.93 เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มากที่สุด จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 51.79 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 อายุ 41 -50 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 และมากกว่า 50 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86             มีสถานภาพการทำงานเป็นสายสนับสนุนมากที่สุด จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ผู้บริหาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และอาจารย์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร

2.1 ท่านได้ร่วมกิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้ในองค์กรจากแหล่งใด

จำนวน

ร้อยละ

ภายในหน่วยงาน

37

66.07

ภายนอกหน่วยงาน

6

10.71

ภายในและภายนอกหน่วยงาน

13

23.21

ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก…

0

0

2.2 ท่านได้รับองค์ความรู้จากแหล่งใดจากหน่วยงาน

 

 

บอร์ด KM / บอร์ดประชาสัมพันธ์

5

8.93

เอกสารเผยแพร่ความรู้ / หนังสือเวียน

2

3.57

การอบรม / สัมมนา

10

17.86

การศึกษาต่อ / ฝึกอบรม

25

44.64

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

5

8.93

Web Site KM / KM Board / KM Blog

9

16.07

อื่นๆโปรดระบุ
2.3 องค์ความรู้ที่ท่านต้องการได้รับจากหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน เรื่อง…1.การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.การแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

5.งานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

6.การพัฒนางานห้องสมุดให้ทันสมัย

10

5

8

3

20

10

17.86

8.93

14.29

5.36

35.71

17.86

เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เรื่อง..

0

0

2.4 ความสนใจของท่านในการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนาองค์กร (โปรดติดต่องานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน)
สนใจถ่ายทอดความรู้ ในเรื่อง…

0

0

อื่นๆ (เช่น มีเอกสาร / ไฟล์เอกสารเผยแพร่ความรู้มอบให้)โดยมีการเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ

56

100

2.5 ท่านนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานของท่านในระดับใด
มาก

56

100

ปานกลาง

0

0

น้อย

0

0

ไม่ได้นำไปใช้

0

0

จากข้อมูลส่วนที่ 2  พบว่า บุคลากสำนักวิทยบริการฯได้ร่วมกิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้ในองค์กรจากภายในหน่วยงานมากที่สุด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 66.07 รองลงมา คือ ภายในและภายนอกหน่วยงาน จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21 และจากภายนอกหน่วยงาน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71
บุคลากรสำนักฯได้รับองค์ความรู้จากการฝึกอบรมสูงสุด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 44.64 รองลงมาคือการเข้าร่วมสัมมนา 10 คน ร้อยละ 17.86 Web Site KM / KM Blog จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 บอร์ด KM/บอร์ดประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ชุมชนนักปฏิบัติ กิจกรรมละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93 ส่วนเอกสารเผยแพร่/หนังสือเวียนบุคลากรได้รับความรู้น้อยที่สุด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57

องค์ความรู้ที่บุคลากรต้องการได้รับจากหน่วยงานมากที่สุด คือ งานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71  การพัฒนางานห้องสมุดให้ทันสมัย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 17.86 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93 การแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36

บุคลากร จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความสนใจในการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนาองค์กร โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ
บุคลากร จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100  สามารถนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอยู่ในระดับมาก