สรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2555

ผลการประเมิน
ตอนที่
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 60 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 90  มีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน

ร้อยละ

เพศ

ชาย

23

42.59

หญิง

31

57.41

อายุ

ต่ำกว่า 30 ปี

27

50

31 – 40 ปี

18

33.33

41 – 50 ปี

6

11.11

มากกว่า 50 ปี

3

5.56

ระดับการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี

0

0

ปริญญาตรี

44

81.48

สูงกว่าปริญญาตรี

10

18.52

สภาพการทำงาน

ผู้บริหาร

4

7.41

อาจารย์

3

5.56

สายสนับสนุน

47

87.03

อื่นๆโปรดระบุ…

0

0

 

จากข้อมูลส่วนที่ 1 จากการแจกแบบประเมินให้กับบุคลากรของสำนักฯ จำนวน 60 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นเพศชายจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 เพศหญิงจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มากที่สุด จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ 41 -50 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11และมากกว่า 50 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 มีสถานภาพการทำงานเป็นสายสนับสนุนมากที่สุด จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 87.03 ผู้บริหาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 และอาจารย์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56

ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้

ประเด็นการประเมิน

มาก

ที่สุด

มาก

ปาน

กลาง

น้อย

น้อย

ที่สุด

ค่า

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2.1

สามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการทำงาน

39

(72.22%)

14

(25.93%)

1

(1.85%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.70

(94.00%)

มากที่สุด

2.2

เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

37

(68.52)

17

(31.48)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.69

(93.80%)

มากที่สุด

2.3

มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ เอื้อต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

52

(96.30)

2

(3.70)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.96

(99.2)

มากที่สุด

2.4

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พึ่งของสังคม

36

(66.67)

18

(33.33)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.67

(93.40%)

มากที่สุด

2.5

มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

40

(74.07)

14

(25.93)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

0

(0.00%)

4.74

(94.80%)

มากที่สุด

รวม

4.75

(95.00%)

มากที่สุด

จากข้อมูลส่วนที่ 2  พบว่า ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 โดยมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ เอื้อต่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.96 คิดเป็นร้อยละ 99.2 รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้     มีค่าเฉลี่ย 4.74  คิดเป็นร้อยละ 94.80 อันดับ 3 ได้แก่ สามารถนำผลการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 อันดับ 4 ได้แก่ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.80  และอันดับสุดท้าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่พึ่งของสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.67  คิดเป็น  ร้อยละ 93.40