Google พน.

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายสนับสนุนและวิชาการ
วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1น.ส.กรชนก บุญทรคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
2ผศ. ธันยพร   บุษปฤกษ์คณะศิลปศาสตร์
3อ.โรจน์รวี   พจน์พัฒนพลคณะศิลปศาสตร์
4อ.พรกนก   ศรีงามคณะศิลปศาสตร์
5ผศ.นพมณี   ฤทธิกุลสิทธิชัยคณะศิลปศาสตร์
8นายโกษิต   จันทนสมิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
9 นายสมยศ   แสงจันทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
10น.ส.จิดาภา   ปานขวัญคณะวิศวกรรมศาสตร์
11นายณัฐชัย   อยู่ยืนนานคณะวิศวกรรมศาสตร์
12น.ส.วรัญชลีย์   ทวีชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
13น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14น.ส.รัชดาวรรณ คงยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15นางสุกัญญา พินิจเวชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16นางศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17นางนิสากร น่วมศรีนวลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18น.ส.อรสา ฉายแสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19นายวรวุฒิ สาสิงห์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20น.ส.กาญจนา อินทร์เฉลิมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
21น.ส.จันทร์เพ็ญ คำภูมีคณะวิศวกรรมศาสตร์
22นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
23นางสาวฉันทนา   ปาปัดถาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
24นางนุจรี   บุรีรัตน์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
25นางสาวอภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
26ดร.วรดานันท์   เหมนิธิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
27นายพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวีกองกลาง
28น.ส.ภิรมยา คำศรีกองกลาง
29น.ส.เปมิกา  จรรยาดีศูนย์การจัดการความรู้
30น.ส.อรพรรณ  จันทรเกษมจิตสำนักงานอธิการบดี
31นางอุมาพร  สรวลสรรค์สำนักวิทยบริการฯ
32นายพลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
33ผศ.วัชรินทร์ แสงมาคณะวิศวกรรมศาสตร์
34ผศ.วิหาร ดีปัญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์
35ผศ.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวันคณะวิศวกรรมศาสตร์
36ผศ.สมใจ เพียรประสิทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
37นายณทพร จินดาประเสริฐคณะวิศวกรรมศาสตร์
38นางสาวสกาวรัตน์ นิ่มอนงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์
39นางสาวสุกัญญา ขจีนิวาสวงศ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
40นางสาวฐิตาภา เนื่องนิยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
41นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
42นางพัชรินทร์ จำนงเพียรสำนักวิทยบริการฯ
43นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์สำนักวิทยบริการฯ
44นายกิตติ แย้มวิชาสำนักวิทยบริการฯ
45นายกฤษณ์ จำนงนิตย์สำนักวิทยบริการฯ
46นางสาววันธนา แก้วผาบสำนักวิทยบริการฯ
47นางสาวมัณฑนา ตุลยนิษกะสำนักวิทยบริการฯ
48นางสาวปัญญาพร แสงสมพรสำนักวิทยบริการฯ
49น.ส.ณิชกานต์ พันธุ์บัวหลวงสำนักวิทยบริการฯ
50น.ส.กมร สุประภารพงษ์สำนักวิทยบริการฯ
51นางสาวอ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้วสำนักวิทยบริการฯ
52นางศิวะพร อัคคีโรจน์สำนักวิทยบริการฯ
53น.ส.เบญจพร แสงเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์
54น.ส.เนตรนภา แสงเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์