CompTIA Security+

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร CompTIA Security+ วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

CompTIA Network+

  สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร CompTIA Network+ วันที่ 21-25 กรกฎคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อบรมหลักสูตร IPV6

    สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร IPV6 Fundamentals Workshop วันที่  30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายชื่อผู้เข้าอบรม

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรม CompTIA A+ สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 4

  นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศ เปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร  CompTIA A+ เป็น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์  ระหว่างวันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2557  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าเรียนอยู่ที่นี่

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ CompTIA A+ 801-802 สำหรับนักศึกษา

ประกาศขั้นตอนการสอบ,  เลื่อนกำหนดการสอบ CompTIA A+  และรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ วิธีการสอบ การสอบจะแบ่งสอบวันละ 2 ช่วง ช่วงเช้า จำนวน 15 คน เริ่มเวลา 8.30 สอบวิชา 801-802 สอบเสร็จแล้วกับบ้านได้ ช่วงบ่าย จำนวน 15-16 คน เริ่มเวลา 13.00 น. สอบวิชา 801-802  สอบเสร็จแล้วกลับบ้านได้ นักศึกษาที่เข้าสอบทั้ง 2 Continue Reading →

รายชื่อนักศึกษาอบรม COMPTIA A+

* นักศึกษา รุ่น 3 ศูนย์พณิชยการพระนคร เปลี่ยนไปเรียนที่ ศูนย์เทเวศร์ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ รายชื่อนักศึกษาผู้อบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร Comp TIA A+ สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ พณิชยการพระนคร และพระนครเหนือ รายชื่อ จำแนกตามสถานที่อบรม  แต่ละแห่งจัดอบรม 3 รุ่น  แต่ละรุ่นจัดในช่วงเวลาต่างกัน Continue Reading →

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม Mind map

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ได้รับมอบหมายให้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mind map ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 และวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 นั้น เนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้าอบรมเยอะมาก  สวท. จึงจำเป็นต้องเปิดการอบรมเป็น 3 รุ่น ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เทเวศร์ มีรายชื่อดังนี้

ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012

สวท. ขอเลื่อนกำหนดจัดอบรมหลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012 จากวันที่  10-14  มีนาคม  2557  เป็นวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดหลักสูตร แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 Continue Reading →

กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA A+

สวท. กำหนดจัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล กิจกรรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับผู้สอน วันที่  17-21 กุมภาพันธ์  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 2  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร Android Programming Advanced : Graphic Animation and Media

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Android Programming Advanced : Graphic Animation and Media วันที่  24-28 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดหลักสูตร แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 25 คน กรุณาเข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนดเวลาดังกล่าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1.ดร.มนตรี  บุญเรืองเศษ Continue Reading →

อบรมหลักสูตร Web Design Advanced

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Web Design Advanced  วันที่  23-28 ธันวาคม  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับอาจารย์ และบุคลากรท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับด้าน Web Design หรือ งานที่เกี่ยวข้อง สนใจที่จะเข้ารวมอบรมสามารถลงชื่อได้ที่ comment ข้างล่าง หรือโทร 02-282-9009 ต่อ 6762 (คุณรัชนี) ***หมายเหตุ กรุณาลงชื่อและนามสกุล,หน่วยงานหรือคณะ Continue Reading →

ขอเลื่อนการฝึกอบรม Graphic Design Advanced

ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม Graphic Design Advanced ในวันที่ 11 พฤศจิการยน 2556 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 11 พฤศจิการยน 2556 ทังนี้ขอให้ผู้เข้าอบรมติดตามข้อมูลวันและเวลาในการจัดฝึกอบรมอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์