แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมด้าน IT

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้าน IT สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.พระนคร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง และตอบสนองการเป็นไทยแลนด์ 4.0  ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้จาก Link ด้านล่าง แบบสำรวจความพึงพอใจ

ขอเลื่อนการฝึกอบรม Graphic Design Advanced

ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม Graphic Design Advanced ในวันที่ 11 พฤศจิการยน 2556 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 11 พฤศจิการยน 2556 ทังนี้ขอให้ผู้เข้าอบรมติดตามข้อมูลวันและเวลาในการจัดฝึกอบรมอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์