อบรมหลักสูตร Web Design Advanced

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Web Design Advanced  วันที่  23-28 ธันวาคม  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับอาจารย์ และบุคลากรท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับด้าน Web Design หรือ งานที่เกี่ยวข้อง สนใจที่จะเข้ารวมอบรมสามารถลงชื่อได้ที่ comment ข้างล่าง หรือโทร 02-282-9009 ต่อ 6762 (คุณรัชนี) ***หมายเหตุ กรุณาลงชื่อและนามสกุล,หน่วยงานหรือคณะ Continue Reading →

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กันยายน 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 15  ประจำเดือน สิงหาคม 2556

ฝึกอบรม Graphic Design Advanced

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Graphic Design Advanced  วันที่  18-22 พฤศจิการยน  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับอาจารย์และบุคลากรท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกี่ยวกับด้าน Graphic Design หรือ งานที่เกี่ยวข้อง สนใจที่จะเข้ารวมอบรมสามารถลงชื่อได้ที่ comment ข้างล่าง หรือโทร 02-282-9009 ต่อ 6762 (คุณรัชนี) ***หมายเหตุ กรุณาลงชื่อและนามสกุล,หน่วยงานหรือคณะ **** ตารางการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบเกียรติบัตรแก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 24 ก.ย. 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 14  ประจำเดือน สิงหาคม 2556

บุคลกรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ที่ได้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 13  ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มิถุยายน 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 12  ประจำเดือน มิถุนายน 2556

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร iOS 6 Programming

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ios6 วันที่  8-12 กรกฎาคม  2556    ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ตารางการอบรม)

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 11  ประจำเดือน พฤษาคม 2556

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มาศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2555    ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ