เรียนเชิญผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร Digital Transformation for Digital University วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ศูนย์เทเวศร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้รับมอบหมายให้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อการเป็น Digital University เรื่อง Digital Transformation  ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561  <=วิทยากรว่างวันนี้] ณ พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (ช่วงเช้า) ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ จำนวน 40 คน  และกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น Continue Reading →

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Google Site รุ่น 1-2 วันที่ 2 พค. 61 และ 23 พค.61 ศูนย์เทเวศร์ (เต็มแล้วค่ะ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Site สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้อาจารย์นำไปใช้ในการสร้างเว็ปไซต์การเรียนการสอน หรือสร้างเว็ปไซต์โปรไฟล์ของอาจารย์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างเว็ปไซต์ของตนเองได้ เพื่อเตรียมพร้อมการเป็น Digital University สวส. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Google Site กำหนดอบรมวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 3  จำนวน 52 คน  Continue Reading →

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี 3-4 ฝึกอบรม CompTIA IT Fundamentals เดือน มิย-กค. 2561 (เต็มแล้วค่ะ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamental ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 3-4  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.พระนคร เมื่ออบรมแล้วจะมีการสอบประเมินความรู้ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระดับสากล นำไปใช้ประกอบการรับสมัครงานได้ทั่วโลก เนื้อหาการเรียน  (ภาษาไทย) : เกี่ยวกับพื้นฐาน แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ การติดตั้งโปรแกรม การเชื่อมต่อเน็ตเวริค  และการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ระยะเวลาการเรียน : 2 วัน  (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม Continue Reading →

Update บัตรนักศึกษาใน Study Life ได้แล้ววันนี้!

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ Log In อาจารย์ (อาจารย์เห็นคนเดียว) (Login ด้วย  user และ password ที่เข้า Internet ) อาจารย์ดูข้อมูลได้ดังนี้ 1. ตารางสอนของอาจารย์ได้ในแต่ละภาคการศึกษา 2. รายชื่อ           Continue Reading →

หลักสูตรทบทวน Google for Education ประจำสัปดาห์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education เพื่อเป็นการทบทวนให้แก่ผู้ที่ได้เข้าอบรมไปแล้ว และ เปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่พลาดการอบรมครั้งที่แล้ว โดยจะอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 เรื่อง ในเวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที  เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตามวันและเวลาที่สะดวก  สมัครเข้าอบรมได้ที่  แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Internet of Things วันที่ 9-11 สค.2559 ณ ห้อง 9803 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 9803 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้  อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม แจ้งรายชื่อได้ที่ คุณรัชนี ต่อเงิน โทร. 6762 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.นายศิริชัย  สาระมนัส 2.น.ส.ณัฐติยา Continue Reading →

ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development อบรมวันที่ 25-29 กค.2559 พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มทร.พระนครที่สนใจด้านการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ และ I OS ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรม น.ส.มัชฌิมา รอดจินดา 2. นายสิทธิ์ศักดิ์ กลีบรัง 3. นายณัฐพล หอมเกตุ 4. นายศุภณัฐ ราชวงศ์ 5. นายวสันต์ จิตต์สมสุข 6. นายธนโชติ ถาวร 7. Continue Reading →

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อบรม Mobile App.วันที่ 18-22 กค.59 ณ ศูนย์พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้ นักศึกษา 1.นายวุฒิไกร  พันปี 2.นายปวริศ  ไพศาลจิตร 3.นายศิริวรรณ  ตอบงาม 4.นายพรภวิษย์ สารบูรณ์ 5.นางสาวณัชชา ชินนาพันธ์ 6.นางสาวอมรกานต์ ใจดี 7.นายปกรณ์ ศรีสวัสดิ์ 8.นายณัฎฐวุฒิ เหมเชื้อ Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Instructor Training : Oracle Database 12C และ 11C

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร Instructor Training : Oracle Database 12C : Introduction to SQL Ed1.1  สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559  และ หลักสูตร Instructor training : Oracle Database 11g : Administration workshop I ระหว่างวันที่ 1-5 Continue Reading →

สำนักวิทยบริการฯ กำหนดจัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร จ.กระบี่ วันที่ 16-18 สค.59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรของสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2559   ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่  16 – 18 สิงหาคม 2559  (3 วัน 2 คืน) เดินทางโดยเครื่องบิน สายการบินไทยไลออน์แอร์ทุกคน สถานที่พัก กระบี่รีสอร์ท   ใครไม่ไปกรุณาแจ้งชืี่อที่คุณรัชนี โทร.6762  และทำบันทึกถึง ผอ.ทราบด้วย

ประกาศรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Google Application วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ศูนย์พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Application ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 (3 วัน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1. นางสาวอังสนา  อนุชานันท์ คณะบริหารธุรกิจ 2. อาจารย์ศุภฉัตร  ศิริเธียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. อาจารย์วณพันธุ์  วัยวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Continue Reading →

ประกาศวันเวลาสอบ compTIA A+ 801-802 เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

จะดำเนินการสอบ นักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ ในวันที่  16  พฤษภาคม  2559  เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ และสอบไม่ครบ  คณะบริหารธุรกิจ    คณะครุศาสตร์ฯ   คณะวิศว57   คณะวิศว56 ระเบียบปฎิบัติในการสอบ CompTIA A+ 801-802 1. ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชน  และ บัตรนักศึกษามาด้วย ชื่อภาษาอังกฤษ ต้องตรงกัน 2. ห้าม  submit  Continue Reading →