แนะนำเว็บไซต์ข้อควรปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถศึกษาแนวทางในการรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่เว็บไซต์ http://arit.rmutp.ac.th/graduate/