KPI 2554 ข้อ 7.7-หส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]   1. มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[√]   2. มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
โดย แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

[√]  3. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[-]  4. มีการประเมินผลการดำเนินงาน

[-]  5. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
2 N/A N/A N/A N/A 3 ข้อ

3

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.7-1-1  นโนบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-2-2  คำสั่งแต่งตั้งคณทำงานรับผิดชอบงานด้านรักษาความปลอดภัย  สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-3-3  ภาพถ่ายระบบกล้องวงจรปิด

สวท.7.7-3-4  ภาพถ่ายถังดับเพลิง

สวท.7.7-3-5  ภาพถ่ายระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

สวท.7.7-3-6  ภาพถ่ายการทำความสะอาด

สวท.7.7-3-7  บันทึกแจ้งการตรวจสุขภาพ

สวท.7.7-3-8  ภาพถ่ายบริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ

จุดแข็ง

  1. บริการให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย  และสิ่งแวดล้อม

จุดที่ควรพัฒนา

1.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ

2.  ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ให้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  2. ให้บุคลากรเห็นความสำคัญของความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน

2.นางสุกัญญา    พิสิฐอมรชัย

3.น.ส.รัชนี  ต่อเงิน

4.นายสาคร       พรมจันทรา

ปี 2555
แผนสนับสนุน

  1. งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ปี 2555