KPI ปี 2554 ข้อ 7.2

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  ร้อยละของความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า

ร้อยละ 70

ร้อยละ

70-79

ร้อยละ

80-89

ร้อยละ

90-99

มากกว่า

ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2554 สวท.ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้จำนวน 17 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง

จำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ทำแล้วเสร็จในปี 2554

โครงการ

36

ตัวหาร

จำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ทั้งหมด

โครงการ

36

ผล

ร้อยละของกิจกรรมตามแผนที่ทำแล้วเสร็จ

ร้อยละ

100

เป้าหมาย

ร้อยละของกิจกรรมตามแผนที่ทำแล้วเสร็จ

ร้อยละ

90

สรุปจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554

แผนงาน สวท. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สวท. วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ 1.2 จำนวนห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT

1.2.5  Microsoft Office Specialist

1.2.11 JAVA Certified

1.2.12 Advance Programming

1) ฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office Specialist ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2) ฝึกอบรมหลักสูตร JAVA Certified ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3) ฝึกอบรมหลักสูตร Advance Programming ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าอบรม

> 80 %

ผู้เข้าอบรม

> 80 %

ผู้เข้าอบรม

> 80 %

ความ

พึงพอใจ

> 4.00

ความ

พึงพอใจ

> 4.00

ความ

พึงพอใจ

> 4.00

จำนวน ชม.

การอบรม

> 80 %

จำนวน ชม.

การอบรม

> 80 %

จำนวน ชม.

การอบรม

> 80 %

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2. แผนงานพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

(e-Library)

2.1 จำนวนทรัพยากรห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

2.1.1 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

2.1.3 ระบบฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์

2.1.4 ระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ

2.1.5 ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1) ปรับปรุงระบบ ยืม-คืน หนังสือและสารสนเทศของห้องสมุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2) เพื่อสนับสนุนการใช้งานห้องสมุดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3) เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

4) เพื่อสนับสนุนการใช้งานห้องสมุดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1 ระบบงาน

100รายการ

5000 เล่ม

2000 เล่ม

ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

ส่งงานภาย

ในเวลาที่

กำหนด

ส่งงานภาย

ในเวลาที่

กำหนด

ส่งงานภาย

ในเวลาที่

กำหนด

ส่งงานภาย

ในเวลาที่

กำหนด

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายวิทยบริการ

และนวัตกรรม

ฝ่ายวิทยบริการ

และนวัตกรรม

ฝ่ายวิทยบริการ

และนวัตกรรม

ฝ่ายวิทยบริการ

และนวัตกรรม

3. แผนพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based  Learning) 3.1 จำนวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐาน

3.1.1 ระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

3.1.3 ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต

3.1.12  สื่อการเรียนรู้แบบอีเลินนิ่ง

3.1.13  สื่อการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

3.1.14  ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

1) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง

ไม่ได้รับงบประมาณ

2) เพื่อบริการการเรียนการสอน

3) เพื่อบริการการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการ

4) บริการการอ้างอิงทางวิชาการและการวิจัย

1,000 เครื่อง

20 วิชา

8 เรื่อง

8 ฐานข้อมูล

จำนวนครั้ง

การเข้าใช้

ไม่น้อยกว่า

10,000

จำนวนครั้ง

การเข้าใช้

ไม่น้อยกว่า

10,000

จำนวนครั้ง

การเข้าใช้

ไม่น้อยกว่า

10,000

ให้บริการ

> 8 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

ฝ่ายวิทยบริการ

และนวัตกรรม

ฝ่ายวิทยบริการ

และนวัตกรรม

ฝ่ายวิทยบริการ

และนวัตกรรม

5. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ICT  เป็นฐาน (ICT -Based  Knowledge) 5.3 จำนวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน

5.3.3 ระบบคลังความรู้

1) เพื่อสร้างคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

2) เพื่อสนับสนุนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

1 ระบบงาน ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

ให้บริการ

24 ชม./วัน

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

แผนงาน สวท. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สวท. วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
กลยุทธ์ที่ 3  กลยุทธ์ บริหารจัดการเชิงรุก
1. สร้างเครือข่ายมาตรฐาน และข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1.2 จำนวนมาตรฐานและระบบสถาปัตยกรรมของระบบ ICT

1.2.2  มาตรฐานระบบปฏิบัติการ

1.2.3  มาตรฐานระบบการจัดการฐานข้อมูล

1.2.9 ระบบงานที่ได้รับการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง

1.2.10 ระบบงาน ERP, BPM, HRM

1.2.11 ระบบงาน BI

1.2.12 ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ

1) สร้างมาตรฐานระบบปฏิบัติการ

2) สร้างมาตรฐานระบบการจัดการฐานข้อมูล

3) พัฒนาระบบงานที่ได้รับการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง

4) ใช้งาน ดูและและบำรุงรักษา ระบบงาน ERP, BPM, HRM

5) ใช้งาน ดูและและบำรุงรักษา ระบบงาน BI

6) ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ

1 มาตรฐาน

1 มาตรฐาน

2 ระบบงาน

3 ระบบงาน

1 ระบบงาน

350

License

ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

Down time < 4 ชม./เดือน

Down time < 4 ชม./เดือน

ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

เริ่มใช้

มาตรฐาน

ปี 2554

เริ่มใช้

มาตรฐาน

ปี 25545

เริ่มใช้

มาตรฐาน

ปี 2554

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

3. ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 3.1 จำนวนระบบที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3.1.1 ระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

3.2 จำนวนระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ ICTเป็นฐาน

3.2.4 ระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3.2.9 ระบบการประกันคุณภาพ

1) บริการระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

2) พัฒนาปรับปรุงบริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3) พัฒนาปรับปรุงบริการระบบการประกันคุณภาพ

1 ระบบงาน

1 ระบบงาน

1 ระบบงาน

Down time < 4 ชม./เดือน

Down time < 4 ชม./เดือน

Down time < 4 ชม./เดือน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน  ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 5.1 จำนวนระบบสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่ได้รับการพัฒนา

5.2.5 ระบบเพิ่มความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ตเครือข่ายสาขาย่อย

5.2.6 ระบบเก็ตเวย์ของเครือข่ายหลัก

5.2.23 บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.2.24 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

5.3 ระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.3.2 ระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องลูกข่ายแบบเรียลไทม์

5.3.13 บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบความมั่นคงปลอดภัย

1) ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สวท.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่

2) ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการในด้านของความปลอดภัยของหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย

5) เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายให้ปลอดภัยจากการโจมตีโดยไวรัสโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

6) บำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall)

1 ระบบงาน

1 ระบบงาน

1 ระบบงาน

1 ระบบงาน

1 ระบบงาน

1 ระบบงาน

ขนาดช่อง

สัญญาณ

> 100 Mbps

รองรับ

ผู้ใช้งาน

> 500 คน

Down time < 4 ชม./เดือน

Down time < 4 ชม./เดือน

Down time < 4 ชม./เดือน

Down time < 4 ชม./เดือน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

8. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 8.1 จำนวนหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามพันธกิจ 1) พัฒนาระบบประเมินด้านการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามพันธกิจ 1 ระบบงาน จำนวนหน่วยงาน

ใช้งาน > 80 %

ตามรอบการ

ประเมิน

ปีละ 1 ครั้ง

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

แผนงาน สวท. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สวท. วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
กลยุทธ์ที่ 4  กลยุทธ์พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
7. จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและซ่อมเสริมฐานความรู้ให้แก่นักศึกษา 7.3 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านICT

7.3.1 ฝึกอบรมและพัฒนาด้าน ICT ให้แก่นักศึกษา

1) ฝึกอบรมด้าน ICT ให้แก่นักศึกษา 60 คน ความ

พึงพอใจ

> 4.00

จำนวน ชม.

การอบรม

> 80 %

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

แผนงาน สวท. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สวท. วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
กลยุทธ์ที่ 5  กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
4. จัดทำ Training Roadmap  สำหรับสายวิชาการ 4.4 จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT 1) ฝึกอบรมด้าน ICT ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ 60 คน ความ

พึงพอใจ

> 4.00

จำนวน ชม.

การอบรม

> 80 %

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

5. จัดทำ Training Roadmap  สำหรับสายสนับสนุน 5.3 จำนวนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT

5.4 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT

1) ฝึกอบรมด้าน ICT ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 30 คน

60 คน

ความ

พึงพอใจ

> 4.00

ความ

พึงพอใจ

> 4.00

จำนวน ชม.

การอบรม

> 80 %

จำนวน ชม.

การอบรม

> 80 %

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

แผนงาน สวท. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สวท. วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
กลยุทธ์ที่ 6  กลยุทธ์  ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศ และการบริการวิชาการ (e-Resource) 4.2 จำนวนทรัพยากรของศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ

4.2.3 พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลงานวิจัย

1) จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้บริการทางวิชาการ 25 เรื่อง ความ

พึงพอใจ

> 4.00

ให้บริการ

24 ชม./วัน

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 และค่าเป้าหมาย (ดำเนินการโดยงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ)

แผนงาน สวท. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สวท. วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ 1.2 จำนวนห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT

1.2.10 Cisco Certified Network Associate

งบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ

1) ฝึกอบรมหลักสูตร Cisco Certified Network Associate ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ Cisco Certified Network Associate) ผู้เข้าอบรม

> 80 %

ความ

พึงพอใจ

> 4.00

จำนวน ชม.

การอบรม

> 80 %

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

แผนงาน สวท. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สวท. วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง
3. แผนพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based  Learning) 3.1 จำนวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐาน

3.1.3 ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต

โครงการหลัก ไม่ได้รับงบประมาณ เลื่อนไปดำเนินการปี 2555 แต่ได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ มาดำเนินการในส่วนที่จำเป็นดังนี้

ครุภัณฑ์อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล

ชุดไมโครโฟนประชุม

เครื่องฉายภาพมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์

1) พัฒนาระบบการบันทึกเสียงให้มีความพร้อมสำหรับปฏิบัติงาน

2) ใช้สำหรับติดตั้งในห้องสตูดิโอใหญ่ในการถ่ายทอดสดงานประชุมจากห้องถ่ายทำรายการและสามารถใช้ในกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัย

3) ใช้สำหรับติดตั้งในห้องสตูดิโอใหญ่ในการถ่ายทอดสดงานประชุมจากห้องถ่ายทำรายการและสามารถใช้ในกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัย

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

ใช้งาน

8 ชม./วัน

ใช้งาน

8 ชม./วัน

ใช้งาน

8 ชม./วัน

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายวิทยบริการ

และนวัตกรรม

ฝ่ายวิทยบริการ

และนวัตกรรม

ฝ่ายวิทยบริการ

และนวัตกรรม

แผนงาน สวท. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สวท. วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
กลยุทธ์ที่ 3  กลยุทธ์ บริหารจัดการเชิงรุก
3. ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 3.2 จำนวนระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ ICTเป็นฐาน

3.2.1 ระบบ e-Office สำหรับผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย

ได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ มาดำเนินการ

โครงการพัฒนา e-office สำหรับผู้บริหาร

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้รองรับกับการพัฒนาของนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบตรงตามวัตถุประสงค์ ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับบุคคลและกลุ่มงานต่างๆ ในรูปแบบดิจิตอล ลดปริมาณการใช้กระดาษในการติดต่อสื่อสาร 10 ชุด ตรงตาม

คุณสมบัติที่

กำหนด

ส่งงานภาย

ในเวลาที่

กำหนด

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

แผนงาน สวท. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สวท. วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา
กลยุทธ์ที่ 3  กลยุทธ์ บริหารจัดการเชิงรุก
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน  ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 5.1 จำนวนระบบสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่ได้รับการพัฒนา

5.2.8 ระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก

ได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ มาดำเนินการ

โครงการขยายระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดไร้สาย

5.2.13 ระบบบริหารจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายหลัก

5.2.14 ระบบบริหารจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายสาขาย่อย

ได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ มาดำเนินการ

โครงการอุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ

5.3 ระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.3.12 ระบบไฟฟ้าสำรอง

ได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ มาดำเนินการ

โครงการระบบสำรองไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินในห้อง Data Center

1) ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สวท.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่

2) ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการในด้านของความปลอดภัยของหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3) เพื่อสำรองไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินที่มีระยาเวลาเกินกว่า 1 ชมเพื่อการประกันการทำงานระบบเครือข่ายต่อเนื่องแม้ไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าหลักและเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีเกิดไฟฟ้าดับหรือกระชาก

1 ระบบงาน

1 ระบบงาน

1 ระบบงาน

ขนาดช่อง

สัญญาณ

54 Mbps

รองรับ

ผู้ใช้งาน

> 500 คน

เวลาในการเริ่มจ่ายไฟฟ้า

ไม่เกินกว่า

5 นาที

ให้บริการ

24 ชม./วัน

ให้บริการ

24 ชม./วัน

จ่ายไฟฟ้าได้

ไม่น้อยกว่า

6 ชม.

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

บรรลุตามวัตถุประสงค์

และค่าเป้าหมาย

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

ฝ่ายเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

90

n/a

n/a

n/a

n/a

100 5

รายการหลักฐาน

สวท. 7.2-1 ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจำปี 2554

จุดแข็ง

  1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ  พ.ศ. 2554-2557 ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บท ICT ประเทศ
  2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
  3. มีการแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
  4. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปี

จุดที่ควรพัฒนา

ทุกฝ่ายควรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุก 6 เดือน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

  1. ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
  2. ระบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ. ทุกฝ่าย

– หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ปี 2555
แผนสนับสนุน

  1. แผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)
ปี 2555