KPI ปี 2553 ข้อ 7.11 วน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.11 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ให้คะแนนตามจำนวนประเภท)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

1 ช่องทาง

2 ช่องทาง

3 ช่องทาง

4 ช่องทาง

มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ช่องทาง

 

ผลการดำเนินงาน

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงาน เช่น  Social Network, กระดาษข่าว ( Webboard ), แผ่นพับ, Website

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

 

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน(1 มิย.53-30 กย.53) 8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.52-30 กย. 53) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 มีค. 54) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[ ]

[]

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 4 4
                     

 

รายการหลักฐาน

          สวท.7.11-1-1 Social Network

          สวท.7.11-1-2 กระดาษข่าว ( Webboard )

          สวท.7.11-1-3 แผ่นพับ

          สวท.7.11-1-4 Website

จุดแข็ง 

          1.มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อทางสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ 

จุดที่ควรพัฒนา 

          1. ปรับปรุงสื่อรูปแบบต่างๆให้มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์

          2. ควรมีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์นอกสถานที่

          3. ควรมีงบประมาณในการประชาสัมพันธ์

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม   1.ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง2. ส่งเสริมการจัดโครงการประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ – ผู้อำนวยการ สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2554
แผนสนับสนุน1. สนับสนุนให้มีการแบ่งทีมงานดำเนินการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ  เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน2. สนับสนุนการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ 2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.