KPI ปี 2553 ข้อ 3.1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (บาท : คน)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า

100 บาท

100 – 299 บาท

300 – 499 บาท

500 – 699 บาท

700 บาท

ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

ห้องสมุดในสังกัด สวท. ได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้ใช้  ห้องสมุดเปิดกว้างให้ผู้ใช้ทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด ได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด บรรณารักษ์นำเสนอแคตตาล็อกให้อาจารย์คัดเลือก มีแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืนของห้องสมุดทุกแห่ง เป็นต้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ห้องสมุดได้รับงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,338,571.50  บาท

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษา 2553 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เท่ากับ 11,414.92

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ของห้องสมุด ในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเท่ากับ 292.47 บาท ต่อ คน

รายการ

หน่วย

จำนวน (บาท)

ตัวตั้ง

งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ บาท

3,338,571.50

ตัวหาร

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) FTES

11,414.92

ผล

ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อ FTES บาท

292.47

เป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อ FTES บาท

200.00

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(บาท)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ]

[]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
200

N/A

N/A

N/A

N/A

292.47

2

รายการหลักฐาน

สวท.3.1-1 หนังสือที่ ศธ 0581.16/3927 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

สวท.3.1-2 หนังสือที่ ศธ 0581.12/423 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 เรื่อง รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์ (วิธีสอบราคา)

สวท.3.1-3 หนังสือที่ ศธ 0581.12/024 ลงวันที่ 11 มกราคม 2553  เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสารสนเทศเข้าห้องสมุด

สวท.3.1-4 ศธ 0581.12/042 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 เรื่อง รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์ (วิธีพิเศษ)

สวท.3.1-5 หนังสือที่ ศธ 0581.12/111 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553  เรื่อง รายงานการขอจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์

สวท.3.1-6 หนังสือที่ ศธ 0581.12/240  ลงวันที่ 19  เมษายน 2553 เรื่อง รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือ (วิธีสอบราคา)

สวท.3.1-7 หนังสือที่ ศธ 0581.12/389  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2553 เรื่อง รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือ (วิธีสอบราคา)

สวท.3.1-8 หนังสือที่ ศธ 0581.12/496  ลงวันที่  9  สิงหาคม 2553 เรื่อง รายงานการขอซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์

สวท.3.1-9 หนังสือที่ ศธ 0581.12/576  ลงวันที่  6 กันยายน 2553 เรื่อง รายงานการขอจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์

สวท.3.1-10 ค่า FTES สรุปยอดจำนวนรวมนักศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมที่ลงทะเบียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

จุดแข็ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะอย่างชัดเจน

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อทรัพยากสารสนเทศ
  2. ควรมีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

1.วางแผนประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อทรัพยากสารสนเทศ

2.วางแผนกำหนดแนวทางการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้ชัดเจน

– ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช
– นางสายธาร  สุเมธอธิคม
– น.ส.โสภา  ไทยลา- น.ส.กมร  สุประภารพงษ์  – นางบัวระภา  กลยนีย์ – น.ส.รัตดา   พุทธะศรีเมือง

– น.ส.นฤมล  โตเจริญ

2554

แผนพัฒนา

1.มอบหมายบุคลากรจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อทรัพยากสารสนเทศเข้าห้องสมุดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

2.จัดประชุมกลุ่มงานห้องสมุดเพื่อกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้ชัดเจน

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.