SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 7.17

ตัวบ่งชี้ที่ 7.17 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน :

[] 1. มีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อทำให้การดำเนินงานของสถาบันมีความสอดคล้องกัน

[] 2. มีการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1

[] 3. มีการออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยร่วมกันทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความคุ้มค่า ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการ

[] 4. มีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน) และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีแผนหรือมาตรการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น

[] 5. มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 และจัดทำรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไป

 เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

1 ระดับ

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

2 ระดับ

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

3 ระดับ

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

4  ระดับ

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

5  ระดับ

 

ผลการดำเนินการ

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า 2 กระบวนการ คือ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของสำนัก สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษา อาจารย์  และผู้รับบริการอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น รวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนัก โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อทำให้การดำเนินงานของสถาบันมีความสอดคล้องกัน

2. สวท. ได้จัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1

3. มีการออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยร่วมกันทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความคุ้มค่า ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการอย่างครบถ้วน

4. มีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน) และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอน และจัดทำรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

 [ ]  []

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   

3

 3  3  4  4  5  5

 

รายการหลักฐาน

1. มีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อทำให้การดำเนินงานของสถาบันมีความสอดคล้องกัน

สวท. 7.17-1-1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า ระบบประเมินการเรียนการสอนออไลน์

สวท.7.17-1-2 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า ระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. สวท.ได้จัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1

สวท.7.17-2-3 ข้อกำหนดสำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.17-2-4 ข้อกำหนดสำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า ระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. มีการออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ  และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

สวท.7.17-3-5  การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.17-3-6 คู่มือการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.17-3-7 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.7.17-3-8 คู่มือการใช้ระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

4. มีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน) และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

สวท.7.17-4-8 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.17-4-9 ระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การปรับปรุงกระบวนการ

สวท.7.17-4-10 บันทึกแจ้งหน่วยงานการปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่านำไปใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

5. มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอน และจัดทำรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอต่อผู้มีอำนาจ

สวท.7-17-5-11 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจการปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.17-5-12 บันทึกเสนอ รอง อมทร.พระนคร การใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

 

จุดแข็ง 

1. สำนักมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบกระบวนการสร้างคุณค่าได้เอง

จุดที่ควรพัฒนา

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันให้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

ผลักดันให้บุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– คณะกรรมการบริหาร   (CEO)- รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2554

แผนพัฒนา

หน่วยงานควรให้ความร่วมมือในการพัฒนาโปรแกรมให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานเอง

 

2554

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.