roomrent

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

บริการให้เช่าห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง พื้นที่ …ตร.ม. เสปคเครื่องคอมพิวเตอร์ ……… พร้อมเชื่อมต่อ Internet  ความเร็วสูง ภายในห้องประกอบด้วยจอภาพคอมพิวเตอร์ขนาด…….นิ้ว เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โต๊ะวิทยากร  จอคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับวิทยากรชนิดแขวนเพดาน ขนาด ……นิ้ว  2  เครื่อง  เก้าอี้โซฟารับรอง  เครื่องเสียง