รับสมัครนักศึกษาฝึกอบรมเพื่อสอบรับรองความสามารถระดับสากล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมเพื่อให้นักศึกษาสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อนักศึกษาสอบผ่านจะได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล โดยหลักสูตรทึ่เปิดสอบมีให้เลือก ดังนี้

I. สำหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ Level 2

1.หลักสูตร CompTIA A+
2.หลักสูตร Microsoft Office Specialist 2017 (MOS)
3.หลักสูตร Cisco Certified Entry Level Technician (CCENT) Certification
4.หลักสูตร Adobe Certified Associate (ACA)

หน่วยงานใดมีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อสอบรับใบรับรองในหลักสูตรดังกล่าว กรุณาเลือกหัวข้อหลักสูตรที่สนใจลงในแบบฟอร์ม และส่งไปยัง สวส.ายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดย สวส.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบทั้งหมด สำหรับวัน/เวลา/สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติม โทร.6764 หรือ e-Mail : software@rmutp.ac.th