รับสมัครนักศึกษาชั้นปี 3-4 ฝึกอบรม CompTIA IT Fundamentals เดือนมิถุนายน 2561 เพื่อรับ Cert. CompTIA สากล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamental ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 3-4  มทร.พระนคร เมื่ออบรมแล้วจะมีการสอบประเมินความรู้ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระดับสากล นำไปใช้ประกอบการรับสมัครงานได้ทั่วโลก นอกจากนั้น หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่าน จะได้รับการบันทึกเป็นคะแนนกิจกรรม ลงในทรานสคริปกิจกรรมด้วย

เนื้อหาการเรียน  (ภาษาไทย) : เกี่ยวกับพื้นฐาน แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ การติดตั้งโปรแกรม การเชื่อมต่อเน็ตเวริค  และการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ระยะเวลาการเรียน : 2 วัน  (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561)
สถานที่เรียน : ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ข้อสอบ :  Multiple choice (ภาษาไทย)  75 ข้อ  เกณฑ์ผ่าน  650  คะแนน   เวลาสอบ 60 นาที
จำนวนที่เปิดรับ :  10 ห้อง ๆ ละ 50 คน
สถานที่สมัครเรียน : กลุ่มซอฟแวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเวศร์  e-Mail : software@rmutp.ac.th  หรือ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6764
ระยะเวลารับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2561