ข่าวประชาสัมพันธ์

Update บัตรนักศึกษาใน Study Life ได้แล้ววันนี้!

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
Log In อาจารย์ (อาจารย์เห็นคนเดียว) (Login ด้วย  user และ password ที่เข้า Internet ) อาจารย์ดูข้อมูลได้ดังนี้
1. ตารางสอนของอาจารย์ได้ในแต่ละภาคการศึกษา
2. รายชื่อ
            – นักศึกษาที่สอนในแต่ละวิชาได้ ดูประวัตินักศึกษาแต่ละคนที่สอน
            – นักศึกษาที่อยู่ในปรึกษา
3. ส่งข้อความให้นักศึกษาที่สอน และนักศึกษาที่ในปรึกษาได้ ส่งได้แบบทุกคน หรือเลือกส่งเฉพาะบางคน
4. ประวัติส่วนตัวของอาจารย์
Log In นักศึกษา (นักศึกษาเห็นของตนเองเท่านั้น) (Login ด้วย  user และ password ที่เข้า Internet หรือ user เลขบัตรนักศึกษา password เลขบัตรประชาชน)  นักศึกษาดูข้อมูลได้ ดังนี้
0. บัตรนักศึกษา e-Student Card ใช้ยืนยันตัวตนได้ เหมือนบัตรนักศึกษาทั่วไป
1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ประวัติการศึกษาของตนเอง เช่น วิชาที่เรียน เกรดรายวิชา เกรดเฉลี่ยรวมจำแนกตามรายภาค และตลอดทุกภาคการศึกษา
3. ตารางเรียนของตนเองในเทอมปัจจุบัน ดูคำอธิบายรายวิชาที่เรียน
4. ตารางสอบ (ถ้ามีข้อมูลจากทะเบียนออกตาราสอบก็จะขึ้นในแอพด้วย ถ้าไม่มีหมายถึงทะเบียนยังไม่ลงในระบบ)
5. ส่งข้อความถึงอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่สอน
6. มี QR code ประจำตัว
7. ทดลองคำนวณผลการเรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษา
8. ปรับข้อมูลทรานสคริปต์กิจกรรมของนักศึกษา (แยกประเภทกิจกรรม)
9. ปรับหน้าจอให้เหมาะสมเมื่อใช้งานผ่าน iPad
ใช้ได้กับระบบปฎิบัติการ Android และ iOS
สามารถ download ได้ที่ Google Play / App store พิมพ์  RMUTP study life
แนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ Software Group
Email :  software@rmutp.ac.th
Tel : 02 665 3777 ext.6764