แจ้งย้ายสำนักงานและเบอร์โทรศัพท์สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์ (ตึกใหม่)

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ศูนย์เทเวศร์  ทำการย้ายที่ทำการจากตึกคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไปยัง อาคารอเนกประสงค์ (อาคารใหม่สีทอง) ทำให้เบอร์โทรศัพท์เดิมยังไม่สามารถใช้งานได้  ทั้งนี้หากท่านต้องการติดต่อสำนัก สามารถติดต่อได้ที่ตึกสีทอง

  • ชั้น 1  ห้อง IT Care  โทร.6713 และ เคาเตอร์งานสารบรรณ  โทร.8988
  • ชั้น 2  ห้องสมุด  โทร. 6774 , 6795 , 6796 , 6798 
  • ชั้น 3  ห้องศูนย์เรียนรู้ด้วยตัวเอง (ห้องคอมพิวเตอร์) โทร.6799
  • ชั้น 4  ห้องผู้อำนวยการสำนัก  งานบริหารทั่วไป โทร.6790 , 6791 ,6762 และ
  • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.6764

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา  ณ  ที่นี้