แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปี 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)จัดฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education เพื่อให้อาจารย์ นำ Google ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนให้ทันสมัย  ทำให้นักศึกษาตื่นเต้นเร้าใจกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับการเป็น Digital University โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 390 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 30 คน อาจารย์ 180 คน และเจ้าหน้าที่ 150  โดยรับสมัครอาจารย์สาขาละ 3 คน และเจ้าหน้าที่คณะ ๆ ละ 10 คน ส่วนสายสนับสนุนในส่วนกลาง หน่วยงานละ 2-4 คน คณะและหน่วยงาน กรุณาส่งรายชื่อไปยัง สวส.ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560  (ส่งก่อนได้ก่อน กรณีเต็มเร็ว)โทรสาร. 02 665 3873 หรือ  E-mail : thanapha.t@rmutp.ac.th หรือ meow@rmutp.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 665 3777 ต่อ 6764 หรือ 062 691 4497 สำหรับตารางกำหนดเวลาฝึกอบรมด้านล่าง

หลักสูตร Google for Education สำหรับสายบริหาร  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม
รุ่นที่ 1   ฝึกอบรมวันที่ 20 เมษายน 2560 (30 คน) (เต็ม 33 ;-)

หลักสูตร Google for Education กลุ่ม Admin IT Team  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม
รุ่นที่ 2   ฝึกอบรมวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (30 คน) (เต็ม 30 ;-)

หลักสูตร Google for Education   
รุ่นที่ 3   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์พระนครเหนือ (50 คน) (เต็ม 50 ;-)
รุ่นที่ 4   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์พณิชยการพระนคร (เต็ม 50 คน ;-)
รุ่นที่ 5   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม  ศูนย์เทเวศร์ (เต็ม 50 คน ;-)

หลักสูตร Google for Education  
รุ่นที่ 6   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร (57 คน เกิน 7 คน :-|
รุ่นที่ 7   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์พระนครเหนือ (เต็ม 50 คน ;-)
รุ่นที่ 8   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์เทเวศร์ (เต็ม 50 คน ;-)

เพิ่มรุ่นพิเศษ Google for Education (เก็บตก)
รุ่นที่ 9   ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม  ณ ศูนย์เทเวศร์ (50 คน)


รุ่นที่ 6 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

————————————————————————————————————————————————————————————–

รุ่นที่ 5  ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทเวศร์

————————————————————————————————————————————————————————————–

รุ่นที่ 4   ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ศูนย์พณิชยการพระนคร (เต็ม 50 คน ;-)

————————————————————————————————————————————————————————————–

รุ่นที่ 3  ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์พระนครเหนือ (50 คน) (เต็ม 50 ;-)

————————————————————————————————————————————————————————————–

รุ่นที่ 2 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม Google for education สำหรับผู้บริหารระบบ (Admin IT Team)

————————————————————————————————————————————————————————————–

รุ่นที่ 1   ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมวันที่ 20 เมษายน 2560 สำหรับผู้บริหาร ศูนย์เทเวศร์  (30 คน) (เต็ม 33 ;-)

————————————————————————————————————————————————————————————–

 

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมเลือกรายการที่ต้องการเรียนรู้ที่จะอบรมในเวลา 3 วัน เพื่อส่งให้วิทยากรภายนอก โดยสามารถเลือกรายการที่ต้องการฝึกอบรมได้ที่ แบบสำรวจ (ภาษาไทย)แบบสำรวจ (ภาษาอังกฤษ) โดย login ด้วย gmail ของมหาวิทยาลัย หรือ (username.s@rmutp.ac.th)  สำหรับผู้ที่ไม่มี gmail ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อขอเปิดใช้บริการได้ที่ nalumon.t@rmutp.ac.th  หรือ 02-665-3777 ต่อ 6764