ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Instructor Training : Oracle Database 12C และ 11C

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร Instructor Training : Oracle Database 12C : Introduction to SQL Ed1.1  สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559  และ หลักสูตร Instructor training : Oracle Database 11g : Administration workshop I ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 สถานที่ฝึกอบรม Oracle University, ORACLE Thailand | 16th Fl., Ramaland Bld., 952 Rama IV Road, Suriyawongse, Bangrak | 10500 Bangkok.  Phone : +66 2 6964705 │Fax: +66 2 6968145  Mobile : +6692 225 2634  Contact …Nathananyaphak S.N.R. (Nan)  โดย สวส. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนสอบให้แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรมมีดังนี้
1. Mr. Pamok Rattanatraiyapibal
2. Mr. Sompoch Kulthararom
3. Mr. Chayakorn Potjamarnpimon
4. Mr. Nilamit Nilas
5. Ms. Narisara Nakmaetee
6. Ms. Sasithorn Chookaew
7. Mr. Narongrit Teeravech

แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

Oracle Map Eng

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม  Oracle Database 12C : Introduction to SQL Ed1.1

11 July 2019 Course Topics
8.30 – 12.00 Introduction Course Objectives,
Course Agenda and Appendixes Used in this Course
Overview of Oracle Database 12c and Related Products
Overview of relational database management concepts and terminologies Introduction to SQL and its development environments
What is Oracle SQL Developer?
Starting SQL*Plus from Oracle SQL Developer
The Human Resource (HR) Schema Tables used in the Course
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.30 Retrieving Data using the SQL SELECT Statement
Capabilities of the SELECT statement
Arithmetic expressions and NULL values in the SELECT statement
Column aliases
Use of concatenation operator, literal character strings, alternative quote operator, and the DISTINCT keyword
Use of the DESCRIBE command
12 July 2019
Course Topics
8.30 – 12.00 Restricting and Sorting Data
Limiting the Rows
Rules of precedence for operators in an expression
Substitution Variables
Using the DEFINE and VERIFY command
Controlling User Access
System privileges
Creating a role Object privileges
Revoking object privileges
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.30 Using Single-Row Functions to Customize Output
Describe the differences between single row and multiple row functions Manipulate strings with character function in the SELECT and WHERE clauses Manipulate numbers with the ROUND, TRUNC and MOD functions
Perform arithmetic with date data
Manipulate dates with the date functions
Managing Data in Different Time Zones
Working with CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP and LOCALTIMESTAMP Working with INTERVAL data types
13 July 2019
Course Topics
8.30 – 12.00 Using Conversion Functions and Conditional Expressions Describe implicit and explicit data type conversion
Use the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
Nest multiple functions
Apply the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
Use conditional IF THEN ELSE logic in a SELECT statement
Manipulating Data by Using Subqueries
Using Subqueries to Manipulate Data
Inserting by Using a Subquery as a Target
Using the WITH CHECK OPTION Keyword on DML Statements
Using Correlated Subqueries to Update and Delete rows
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.30 Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
Group Functions
Creating Groups of Data
Restricting Group Results
Displaying Data from Multiple Tables Using Joins
Introduction to JOINS
Types of Joins
Natural join
Self-join
Non equijoins
OUTER join
14 July 2019
Course Topics
8.30 – 12.00 Using Subqueries to Solve Queries
Introduction to Subqueries
Single Row Subqueries
Multiple Row Subqueries
Using the SET Operators
Set Operators UNION and UNION ALL operator
INTERSECT operator
MINUS operator
Matching the SELECT statements
Using ORDER BY clause in set operations
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.30 Managing Tables using DML statements
Data Manipulation Language
Database Transactions
Introduction to Data Definition Language
Data Definition Language
Introduction to Data Dictionary Views
Introduction to Data Dictionary
Describe the Data Dictionary Structure
Using the Data Dictionary views
Querying the Data Dictionary Views
15 July 2019
Course Topics
8.30 – 12.00 Creating Sequences, Synonyms, Indexes
Overview of sequences
Overview of synonyms
Overview of indexes
Creating Views
Overview of views
Managing Schema Objects
Managing constraints
Creating and using temporary tables
Creating and using external tables
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.30 Retrieving Data by Using Subqueries
Retrieving Data by Using a Subquery as Source
Working with Multiple-Column subqueries
Using Scalar subqueries in SQL
Correlated Subqueries
Working with the WITH clause
Manipulating Data
Overview of the Explicit Default Feature
Using multitable INSERTs
Using the MERGE statement
Performing flashback operations
Tracking Changes in Data